Projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ (toliau – Projektas) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Projekto tikslus, organizavimo, atliekų surinkimo, projekto savanorių (toliau – Ambasadorių) vertinimo, dalyvių ir nugalėtojų apdovanojimo tvarką.

2. Projektą organizuoja Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“. Atliekas renka UAB „Atliekų tvarkymo centras“.

3. Projekto metu iš visų Lietuvos savivaldybių gyventojų bus renkamos buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos (toliau – EEĮ), nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių (toliau – NB) atliekos (toliau – Atliekos). Atliekas rinks UAB „Atliekų tvarkymo centras“. Detalūs Projekto metu surenkamų Atliekų pavyzdžiai pateikiami Nuostatų 1 priede. Projektą koordinuoja – Julius Pinkevičius, tel. 8 (5) 206 0900, mob. tel. 8 684 03849, el. paštas julius@atc.lt.

4. Projekto partneriai:
4.1. UAB „Rejben“ (www.rejben.lt);
4.3. UAB „Forum Cinemas“ (www.forumcinemas.lt);
4.4. UAB „Skorpiono takas“ (internetinė prekyba sporto reikmenimis – www.st-sport.lt);
4.5. UAB „O‘pen Lietuva“ (www.biuroreikmenys.lt)
4.6. UAB „Makveža“ (www.mokivezi.lt)
4.7. UAB „Ogmina“ (www.ogmina.lt)
4.8. UAB „Robert Bosch“ (www.bosch.lt)
4.9. UAB „BALTO trader“ (www.knygos.lt)
4.10. VšĮ „ Aplinkos apsaugos institutas“ (www.aai.lt, www.atliekos.lt)
4.11. MB „GoCrazy LT“ (www.gocrazy.lt)
4.12. MB „Darbštuolė“ (www.darbstuole.eu)
4.13. UAB „Office System“  (www.officesystem.lt)

II. PROJEKTO TIKSLAS IR DALYVIAI

5. Projekto tikslas – skatinti ir mokyti visuomenę rūšiuoti ir rinkti atskirai Atliekas, jų nešalinti su kitomis atliekomis, mažinti aplinkos taršą minėtomis atliekomis, šviesti ir informuoti visuomenę. Ugdyti gyventojus ir jų šeimos narius, vietos bendruomenes teisingai tvarkyti Atliekas. Taip pat siekti, kad Atliekas žmonės galėtų priduoti kiek įmanoma patogiau, arčiau namų, taip plečiant Atliekų surinkimo tinklą.

6. Projekte gali dalyvauti visų Lietuvos savivaldybių gyventojai. Organizatoriai, bendradarbiaudami su visomis Lietuvos savivaldybėmis, regioniniais atliekų tvarkymo centrais (toliau – RATC) suburia seniūnijų gyventojus (toliau – Bendruomenes), kuriuos atstovauja atsakingi ir veiklūs gyventojai – „Mes rūšiuojam“ Ambasadoriai (projekto „Mes rūšiuojam“ savanoriai visoje Lietuvoje). Ambasadoriai, padedant Projekto koordinatoriams, visus metus organizuoja elektros ir elektroninės įrangos, buitinės technikos bei nešiojamų baterijų atliekų rūšiavimą ir surinkimą jų atstovaujamose Bendruomenėse.

III. PROJEKTO EIGA

7. Projekto aktyvusis etapas prasideda 2019 m. rugsėjo 1 d. ir baigiasi 2020 m. rugsėjo 1 d., numatant jį tęsti visus metus.

8. Organizatoriai bendradarbiaudami su Lietuvos savivaldybėmis, RATC ir žiniasklaida seniūnijų gyventojams pateikia išsamią informaciją apie projektą. Pateikus informaciją apie projektą vyksta Ambasadorių registracija –   8 (5) 206 0901, mob. tel. 8 684 03849, elektroniniu paštu info@mesrusiuojam.lt ir Projekto internetinėje svetainėje www.mesrusiuojam.lt

9. Visiems, Bendruomenes atstovaujantiems Ambasadoriams bus pateikta išsami informacija apie atliekų surinkimą, esant poreikiui bus išdalintos specialios talpos NB atliekoms rinkti bei aktualūs informaciniai pranešimai.

10. Ambasadoriai suburia savo Bendruomenės gyventojus ir visu projekto laikotarpiu organizuoja Atliekų surinkimą savo Bendruomenėje.

11. UAB „Atliekų tvarkymo centras“ projekto pradžioje pateikia preliminarų atliekų surinkimo grafiką ir su Bendruomenės teritorijoje esančiu „Mes rūšiuojam“ Ambasadoriumi suderintu laiku atvyksta į suderintą vietą ir paima surinktas EEĮ ir NB atliekas. Visos atliekos yra vietoje pasveriamos ir Ambasadoriui yra paliekama pažyma, kurioje yra nurodomi paimtų atliekų kiekis ir rūšis. Jeigu turtas (atliekos) priklauso Bendruomenės teritorijoje veikiančioms įmonėms, išrašomi reikiami dokumentai.

12. Pasibaigus Projekto aktyviam etapui organizatoriai suskaičiuoja Bendruomenės ir ją atstovaujnčio Ambasadoriaus sukauptus taškus už kuriuos jis galės įsigyti prekių ir paslaugų iš Projekto partnerių. Už taškus gautas dovanas, prekes ir paslaugas Ambasadoriai įsipareigoja pasidalinti su jiems talkinusia bendruomene ir/ar aktyviausiais dalyviais.

IV. PROJEKTO DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

13. Už Projekto metu surinktas Atliekas Bendruomenei yra skiriami taškai (1 taško vertė yra 1 Euras):

 • už surinktą vieną buitinės technikos atliekų toną, išskyrus kineskopinius monitorius, televizorius ir lempas yra skiriama 90 taškų;
 • už surinktus televizorius, monitorius ir įranga, kurioje yra ekranų yra skiriama 30 taškų už toną;
 • už surinktą vieną NB atliekų toną yra skiriama 600 taškų;
 • surinkus 5 ir kiekvieną kitą toną EEĮ atliekų, papildomai seniūnijai skiriama po 30 taškų;
 • surinkus 100 kg ir daugiau NB atliekų, seniūnijai papildomai skiriama 30 taškų;

14. Projekto organizatoriai iki 2019 m. rugsėjo 5 d. internetinėje svetainėje mesrusiuojam.lt patalpina informaciją apie viso Projekto metu pasiektus rezultatus, t.y. pateikia informaciją apie Projekte dalyvavusius Ambasadorius (jų atstovaujamas bendruomenes), surinktų atliekų ir taškų kiekį.

15. Pasibaigus Projektui, Ambasadoriai, gavę informaciją iš organizatorių apie surinktų taškų skaičių bei prizų ir (ar) paslaugų poreikį, išsirenka Nuostatų 4 punkte nurodytą (-us) partnerį (-ius) iš kurio (-ių) už surinktus taškus pageidauja gauti prekių ir (ar) paslaugų. Ambasadorius kartu su savo atstovaujama Bendruomene gali išsirinkti vieną ar kelis Nuostatų 4. nurodytą (-us) partnerį (-ius), t.y. už surinktus taškus gali gauti prekių ir (ar) paslaugų iš kelių Projekto partnerių. Informaciją apie Projekto partnerį (-ius), iš kurio (-ių) už surinktus taškus pageidaujama gauti prekių ir (ar) paslaugų, Ambasadorius pateikia organizatoriams užpildant Nuostatų 4  priede pateiktą formą ir ją pateikiant raštu – Riovonių g. 2A, Vilnius arba elektroniniu paštu info@mesrusiuojam.lt iki 2019 m. rugsėjo 30 d. Organizatoriai per 5 darbo dienas iš bendruomenių gautą informaciją perduoda Nuostatų 4. punkte nurodytam (-iems) partneriui (-iams). Praėjus 5 darbo dienoms nuo Nuostatų 4 priedo pateikimo organizatoriams,  Ambasadorius kreipiasi į pasirinktą (-us) Projekto partnerį (-ius) ir už organizatorių patvirtintą taškų sumą išsirenka prekių ir (ar) paslaugų. Tikslesnė informacija apie prizų atsiėmimą (kontaktinius asmenis, prizus, prizų perdavimo būdus ir pan.) iš Nuostatų 4. punkte nurodyto (-ų) Projekto partnerio (-ių) bus pateikta visiems Projekto dalyviams Projekto metu.

V. PRIZAI

16. Prizai Bendruomenėms ir jas atstovaujantiems Ambasadoriams už surinktus taškus.
16.1 Kadangi ši prizų grupė skirta Bendruomenėms, o Projektas orientuotas į švarią aplinką, sportą, aktyvų gyvenimo būdą, todėl Projekto partneriais, t.y. prizų steigėjais, iš kurių Ambasadorius pasibaigus Projektui gali išsirinkti prizus, yra šių įmonių:

 • Sporto prekės – UAB „Skorpiono takas“ (internetinė prekyba – st-sport.lt)
 • Kino teatras – UAB „Forum Cinemas“ (forumcinemas.lt);
 • Kanceliarinės prekės, biuro reikmenys – UAB „O‘pen Lietuva“ (www.o-pen.lt)
 • Buitinė technika ir elektronikos prekės – UAB „Ogmina“ (www.ogmina.lt)
 • Knygos – UAB „BALTO trader“ (internetinė prekyba – www.knygos.lt)
 • Teminės pramogos – MB „GoCrazy LT“ (www.gocrazy.lt)
 • Priemonės rankdarbiams – MB „Darbštuolė“ (internetinė prekyba – www.darbstuole.eu)
 • Kanceliarinės prekės, biuro reikmenys – UAB „Office System“  (www.officesystem.lt)

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Papildoma informacija apie projektą bei EEĮ ir NB atliekų surinkimą teikiama tel. 8 (5) 206 0901, mob. tel. 8 684 03849, el. paštu julius@atc.lt.

18. Visa informacija susijusi su Projektu bus skelbiama Projekto internetinėje svetainėje – mesrusiuojam.ltbei Facebook paskyroje.

19. Projekto organizatoriai Projekto eigoje gali įsteigti papildomus prizus ir patikslinti Nuostatus.