PROJEKTO „MES RŪŠIUOJAM“ IR VASAROS KINO FESTIVALIO „SIDABRINĖS GERVĖS NAKTYS“ NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.      Projekto „Mes rūšiuojam“ ir vasaros kino festivalio „Sidabrinės Gervės Naktys“ (toliau – Projektas) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Projekto tikslus, organizavimo, atliekų surinkimo, vertinimo, dalyvių ir laimėtojų apdovanojimo tvarką.

2.      Projektą organizuoja Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“, VšĮ „Lietuvių kino akademija“ ir VšĮ „Ekošviesa“ (toliau – Organizacijos).

3.      Projekto metu surenkamos elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) bei nešiojamų baterijų (NB) atliekos (toliau – Atliekos). Atliekas renka UAB „Atliekų tvarkymo centras“ (toliau – Atliekų tvarkytojas). Projektą koordinuoja – Jonas Baronas, tel. (8~5) 206 0900, mob. tel. 8 650 51722, el. paštas j.baronas@atc1.lt ir Margarita Krankalytė, tel. (8~5) 206 0900, mob. tel. 8 655 93124, el. paštas margarita@atc1.lt.

4.      Projekto partneriai:

4.1. UAB „Ekstara“ (www.ekotaskas.lt)

4.2. UAB „Mediashop“ (www.elektromarkt.lt);

4.3. UAB „Ksil pasaulis“ (www.ksil.lt);

4.4. Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (www.lrt.lt);

4.5. Lietuvos Regioniniai atliekų tvarkymo centrai;

4.6. Lietuvos Regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija (www.lratca.lt);

4.7. LR savivaldybių administracijos;

4.8. UAB „Lrytas“ (www.lrytas.lt);

4.9. UAB „Ogmina“ (www.ogmina.lt);

4.10. Oy OSRAM Ab / Lithuania;

4.11. UAB „REJBEN“ (www.astin.lt);

4.12. UAB “Transporent” (lt.sixt.com)

4.13. UAB „Techasas trade“ (www.techasas.lt);

4.14. UAB „Forum cinemas“ (www.forumcinemas.lt);

4.15. UAB „Skorpiono takas“ (www.skorpionas.lt);

4.16. UAB „Sanifinas“ (www.sanifinas.lt);

4.17. UAB „O‘pen Lietuva“ (www.o-pen.lt);

4.18. Regionų žiniasklaida (sąrašas pateiktas Projekto Nuostatų 1 priede).

 

II. PROJEKTO DALYVIAI IR TIKSLAS

 

5.      Projekte gali dalyvauti visi Lietuvos gyventojai.

6.      Projekto tikslas – skatinti ir mokyti visuomenę rūšiuoti ir rinkti atskirai elektros ir elektroninės įrangos bei nešiojamų baterijų atliekas. Sudaryti nuolatines aiškias ir palankias sąlygas gyventojams atiduoti Atliekas bei suteikti galimybę pamatyti naujausius lietuviškus filmus kuo didesniam žmonių skaičiui.

IV. PROJEKTO EIGA

 

7.      Projektas vykdomas 2014 m. gegužės – rugsėjo mėnesiais.

8.      Projektas vykdomas 53-jose Lietuvos savivaldybėse.

9.      Projektas kiekvienoje savivaldybėje vykdomas pagal iš anksto numatytą, bei su savivaldybėmis ir seniūnijomis suderintą grafiką (grafikas pateiktas Projekto Nuostatų 2 priede).

10.  Prieš Projekto vykdymą kiekvienoje savivaldybėje apsilanko vadybininkai, kurie savivaldybės teritorijoje išplatina Projekto plakatus ir skrajutes. Skrajutėse ir plakatuose pateikiama informacija apie Atliekų surinkimo vietas ir laiką, vasaros kino festivalių vietas, laiką ir rodomus filmus.

11.  Projekto vykdymo dieną Atliekų tvarkytojas numatytos savivaldybės teritorijoje apvažiavimo būdu, pagal numatytą grafiką renka Atliekas.

12.  Kiekvienoje seniūnijoje surinktos Atliekos pasveriamos ir užregistruojamas seniūnijoje surinktų Atliekų kiekis.

13.  Asmenims, apvažiavimų metu atnešusiems Atliekų tvarkytojui Atliekas, įteikiami kvietimai į vasaros kino festivalį.

14.  Vasaros kino festivalių vieta kiekvienoje savivaldybėje, jų laikas ir numatytų rodyti filmų sąrašai pateikti Projekto Nuostatų 3 priede.

15.  Kiekvienoje savivaldybėje vasaros kino festivalių metu rengiamos loterijos, kurių metu asmenys turintys kvietimus į vasaros kino festivalį gali laimėti Projekto partnerių įsteigtus prizus (sąrašas pateiktas Projekto Nuostatų 17 punkte).

16.  Projekto metu surenkamų atliekų sąrašas pateiktas Projekto Nuostatų 4 priede.

 

IV. PRIZAI

 

17.  Prizai gyventojams, pridavusiems Atliekas. Projekto partneriai įsteigė prizus asmenims atnešusiems ir pridavusiems Atliekas Atliekų tvarkytojui. Laimėtojai išrenkami burtų keliu. Prizai:

17.1. Oy OSRAM Ab / Lithuania – šviesos diodinės LED lempos;

17.2. UAB „REJBEN“ – sieniniai laikrodžiai;

17.3. UAB „Mediashop“ (Elektromarkt) – sumuštinių keptuvai;

17.4. UAB „Ogmina“ – elektriniai virduliai;

17.5. UAB „Techasas trade“ (Techasas) – krepšiai nešiojamiems kompiuteriams;

17.6. UAB „Ekstara“ (Ekotaškas) – įvairūs prizai.

 

18.  Prizai seniūnijoms. Už surinktas Atliekas iš seniūnijų gyventojų, seniūnijos pretenduoja į Projekto partnerių įsteigtus papildomus prizus:

18.1.        seniūnijai, kurioje Projekto metu bus surinkta daugiausiai Atliekų (skaičiuojant vienam gyventojui) (toliau – I vieta) atiteks didysis Projekto prizas – UAB “Ksil Pasaulis” ir UAB „Atliekų tvarkymo centras“ įsteigta sertifikuota ir saugi vaikų žaidimų aikštelė;

18.2.seniūnijai, kurioje Projekto metu bus surinkta mažiau nei I vietoje, bet daugiau nei III                vietoje Atliekų (skaičiuojant vienam gyventojui) (toliau – II vieta) atiteks papildomas       Projekto prizas –   1000 Lt vertės kuponas, prekėms ar paslaugoms iš UAB „Skorpiono                    takas“, UAB   „Sanifinas“, UAB „Forum cinemas“ ir UAB „O‘pen Lietuva“ įsigyti;

18.3.seniūnijai, kurioje Projekto metu bus surinkta mažiau nei II vietoje, bet daugiau nei IV               vietoje Atliekų (skaičiuojant vienam gyventojui) (toliau – III vieta) atiteks papildomas     Projekto prizas –   700 Lt vertės kuponas, prekėms ar paslaugoms iš UAB „Skorpiono                      takas“, UAB   „Sanifinas“, UAB „Forum cinemas“ ir UAB „O‘pen Lietuva“ įsigyti;

18.4.seniūnijai, kurioje Projekto metu bus surinkta mažiau nei III vietoje, bet daugiau nei V               vietoje Atliekų (skaičiuojant vienam gyventojui) (toliau – IV vieta) atiteks papildomas     Projekto prizas –   500 Lt vertės kuponas, prekėms ar paslaugoms iš UAB „Skorpiono                      takas“, UAB   „Sanifinas“, UAB „Forum cinemas“ ir UAB „O‘pen Lietuva“ įsigyti;

18.5.seniūnijai, kurioje Projekto metu bus surinkta mažiau nei IV vietoje, bet daugiau nei VI             vietoje Atliekų (skaičiuojant vienam gyventojui) (toliau – V vieta) atiteks papildomas       Projekto prizas –   300 Lt vertės kuponas, prekėms ar paslaugoms iš UAB „Skorpiono                      takas“, UAB   „Sanifinas“, UAB „Forum cinemas“ ir UAB „O‘pen Lietuva“ įsigyti;

18.6.        Projekto metu daugiausiai Atliekų (skaičiuojant vienam gyventojui) Anykščių savivaldybėje surinkusiai seniūnijai – UAB „Anykštos redakcija“ įsteigtas prizas – laikraščio „Anykšta“ prenumerata pusei metų;

18.7.        Projekto metu daugiausiai Atliekų (skaičiuojant vienam gyventojui) Prienų rajono ir Birštono savivaldybėse surinkusiai seniūnijai – UAB „Gyvenimas“ įsteigtas prizas – laikraščio „Gyvenimas“ prenumerata;

18.8.        Projekto metu daugiausiai Atliekų (skaičiuojant vienam gyventojui) Kėdainių rajono savivaldybėje surinkusiai seniūnijai – UAB „Rinkos aikštė“ įsteigtas prizas – laikraščio „Rinkos aikštė“ prenumerata.

 

V. PROJEKTO DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

 

19.  Iki 2014 m. lapkričio mėnesio organizatoriai projekto internetinėje svetainėje www.mesrusiuojam.lt paskelbia duomenis apie seniūnijose surinktų Atliekų kiekius bei seniūnijas, laimėjusias Nuostatų 18 punkte nurodytus prizus.

20.  Nustatant prizų, skirtų seniūnijoms laimėtojus vertinamas seniūnijos teritorijoje surinktų Atliekų kiekis ir seniūnijos teritorijoje gyvenančių asmenų skaičius. Vertindami seniūnijų teritorijose gyvenančių asmenų skaičių, organizatoriai naudojasi pačių seniūnijų pateiktais duomenimis. Už pateiktų duomenų teisingumą atsako duomenis pateikusios seniūnijos.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21.  Papildoma informacija teikiama tel. (8~5) 206 0901, mob. tel. 8 655 93124, el. paštu margarita@atc1.lt.

22.  Visa informacija susijusi su Projektu bus skelbiama Projekto internetinėje svetainėje –  www.mesrusiuojam.lt.

23.  Projekto organizatoriai gali įsteigti papildomus prizus ir (ar) atsiradus papildomoms, Projekto pradžioje nenumatytoms, aplinkybėms patikslinti Nuostatus.

 

PROJEKTO NUOSTATŲ PRIEDŲ SĄRAŠAS

 

1        priedas. Regionų žiniasklaida

2        priedas. Atliekų surinkimo grafikas

3        priedas. Vasaros kino festivalių grafikas

4        priedas. Projekto metu surenkamų atliekų sąrašas.

 

PROJEKTO NUOSTATŲ PRIEDŲ SĄRAŠAS

 

 • Regionų žiniasklaida
 • Atliekų surinkimo grafikas
 • Vasaros kino festivalių grafikas
 • Projekto metu surenkamų atliekų sąrašas.

 

Projekto „Mes rūšiuojam“ ir

vasaros kino festivalio

„Sidabrinės Gervės naktys“

Nuostatų 1 priedas

REGIONŲ ŽINIASKLAIDA

 

Įmonės pavadinimas Leidinio/internetinio portalo pavadinimas Internetinė svetainė
UAB „Vienybės“ redakcija Vienybė www.vienybe.20m.com
UAB „Alytaus naujienos“ Alytaus naujienos www.alytausnaujienos.lt
UAB „Dzūkų žinios“ Dainavos žodis www.dainavoszodis.lt
UAB „Anykštos redakcija“ Anykšta www.anyksta.lt
UAB „Šiaurės rytai“ Šiaurės rytai www.siaure.lt
UAB „Druskininkų savaitė“ Druskonis www.druskonis.lt
VšĮ „Mūsų Ignalina“ Mūsų Ignalina www.mignalina.lt
UAB „Naujienų“ redakcija Naujienos www.jonavosnaujienos.lt
UAB „Sidabrės“ laikraščio redakcija Sidabrė www.sidabre.lt
UAB „Emduva“ Atspindžiai www.atspindziai.lt
UAB „Diena Media News“ Kauno diena www.kauno.diena.lt
VšĮ „Kazlų Rūdos laikraštis“ Kazlų Rūdos laikraštis www.kazluruda.lt
UAB „Rinkos aikštė“ Rinkos aikštė www.rinkosaikste.lt
UAB „Mugės redakcija“ Kėdainių mugė http://muge.eu/
UAB „Balticum TV“ Kėdainių atstovybė Balticum TV http://muge.eu/kedainiu-zinios/
UAB „Roseba“ Bičiulis www.biciulis.net
VšĮ Gargždų kraštas Gargždų kraštas
UAB Švyturio laikraštis Švyturys www.svyturio.info
„Lazdijų Žvaigždė“ redakcija Lazdijų žvaigždė www.lazdijuzvaigzde.lt
Asociacija „Marijampoliečiai“ Marijampolieciai.lt www.marijampolieciai.lt
UAB „Suvalkietis“ Suvalkietis www.suvalkietis.lt
UAB „Santarvės laikraštis“ Santarvės laikraštis www.santarve.lt
UAB „Utenos spaustuvė“ Molėtų Vilnis www.vilnis.lt
UAB „Šiaulių kraštas“ Pakruojo kraštas www.pakruojo.krastas.lt
Aukštaitijos internetinė naujienų agentūra (AINA) www.aina.lt
Asociacija „Panevėžio rajono bendruomenių sąjunga“ „Tėvynės redakcija“ Tėvynė www.tevyne.weebly.com
UAB „Pasvalio laikraštis“ Darbas
UAB „VVARFF“ Plungė www.laikrastisplunge.lt
VšĮ „Krašto vitrina“ Kvitrina.lt http://kvitrina.com/
Firma ,,Alio, Raseiniai” Alio Raseiniai http://www.alioraseiniai.lt/
UAB „Gimtasis Rokiškis“ Gimtasis Rokiškis http://www.grokiskis.lt/
UAB „Mūsų žodis“ Mūsų žodis http://www.musu-zodis.lt/
UAB „Šiaulių kraštas“ Mūsų kraštas http://musu.krastas.lt/
UAB „Šilalės žinios“ Šilalės žinios http://www.siloaidas.lt/
Šilutės rajono ir Pagėgių savivaldybės žiniatinklis Šilokarčema http://www.silokarcema.lt/
UAB „DANIELITA“ Širvintų kraštas http://www.sirvinta.net/
UAB „Švenčionių krašto redakcija“ Švenčionių kraštas http://svencioniu.krastas.w3.lt/v2/
VšĮ „Tauragės žinios“ Tauragės žinios http://www.taurageszinios.lt/
UAB „VVARFF“ Telšių žinios http://tzinios.lt/
UAB „Galvok“ Galvė http://www.galve.lt/
UAB „Žvalga“ Vilkmerge.lt www.vilkmerge.lt
UAB „Utenos Indra“ Utenos apskrities žinios http://www.utenoszinios.lt/news.php
UAB „Merkio kraštas“ Merkio kraštas
UAB „Santakos laikraštis“ Santaka http://www.santaka.info/
UAB „Interneto žinios“ Zarasų kraštas http://zarasai.balsas.lt/

 

Projekto „Mes rūšiuojam“ ir

vasaros kino festivalio

„Sidabrinės Gervės naktys“

Nuostatų 2 priedas

ATLIEKŲ SURINKIMO GRAFIKAS

Eil. Nr. Data Savivaldybė Laikas Vieta
1
5/23/2014
Trakų
rajono
900 – 1000 Paluknio seniūnija, Parko g.1, Paluknys (prie seniūnijos)
900 – 1000 Rūdiškių seniūnija, Trakų g. 67, Rūdiškės (prie seniūnijos)
1100 – 1200 Grendavės seniūnija, Ežero g. 1, Grendavė (prie seniūnijos)
1100 – 1200 Senųjų Trakų seniūnija, Trakų g. 50, Senieji Trakai (prie seniūnijos)
1300 – 1400 Onuškio seniūnija, Daugų g.2, Onuškis (prie seniūnijos)
1400 – 1600 Lentvario seniūnija, Klevų al. 47a, Lentvaris (prie seniūnijos)
1500 – 1630 Aukštadvario seniūnija, Skrebės g. 1B, Aukštadvaris (prie seniūnijos)
1800 – 2000 Trakų seniūnija: Vilniaus mažoji g., Trakai (prie stoties (turgaus); Vytauto g. 69, Trakai (Gėlių gatvelė)
2
5/24/2014
Širvintų
rajono
900 – 1000 Jauniūnų seniūnija, Jaunimo g. 1, Jauniūnai (prie seniūnijos)
900 – 1000 Kernavės seniūnija, Traidenio g. 2, Kernavė (aikštelėje prie namo)
1100 – 1200 Alionių seniūnija, Miško g. 8, Alionys 1
1100 – 1200 Musninkų seniūnija, Gaisrinės g. 6, Musninkai (aikštelėje prie dirbtuvių)
1300 – 1400 Čiobiškio seniūnija, Čiobiškis (aikštelė prie kapinių)
1300 – 1400 Zibalų seniūnija, Vazgūnų kaimas (prie sąvartyno)
1500 – 1600 Gelvonų seniūnija, Liepų g., Bagaslaviškis (aikštelė prie bažnyčios)
1700 – 2000 Širvintų seniūnija: Vilniaus g. 86, Širvintos (prie seniūnijos); Upelio g. 16, (Širvintos aikštelė)
3
5/25/2014
Elektrėnų rajono
900 – 1000 Pastrėvio seniūnija, Mokyklos g. 11, Pastrėvis (prie parduotuvės)
900 – 1000 Semeliškių seniūnija, Trakų g., Semeliškės (prie mokyklos)
1100 – 1200 Beižionių seniūnija, Bažnyčios g. 8, Beižionys (prie kultūros namų)
1130 – 1230 Kazokiškių seniūnija, Parko g. 1, Kazokiškės (prie kultūros namų)
1300 – 1400 Kietaviškių seniūnija, Bažnyčios g. 24, Kietaviškės (prie seniūnijos)
1430 – 1600 Vievio seniūnija, Trakų g. 2, Vievis (prie seniūnijos)
1500 – 1600 Gilučių seniūnija, Liepų g. 15, Gilučiai (prie seniūnijos)
1800 – 2000 Elektrėnų seniūnija: Draugystės g. 2/7, Elektrėnai (aikštelėje prie KC); Rungos g. 4, Elektrėnai (aikštelėje prie parduotuvės MAXIMA)
4
5/30/2014
Ukmergės rajono
900 – 1000 Pabaisko seniūnija, Pergalės g. 1, Pabaiskas (prie seniūnijos)
900 – 1000 Šešuolių seniūnija, Liepų g. 4, Liaušiai (prie parduotuvės)
1100 – 1200 Veprių seniūnija, Pergalės g. 1, Vepriai (prie seniūnijos ir bažnyčios)
1100 – 1200 Želvos seniūnija, Vilniaus g. 1 (aikštelėje prieš Kultūros namus)
1300 – 1400 Deltuvos seniūnija Vytauto g. 24, Deltuva (aikštelė prie ambulatorijos)
1300 – 1400 Lyduokių seniūnija, Taikos g. 2, Lyduokiai (prie seniūnijos)
1500 – 1600 Siesikų seniūnija, Laisvės ir Vidugirio gatvių sankryža, Siesikai (prieš parduotuvę)
1500 – 1600 Žemaitkiemio seniūnija, Dariaus ir Girėno g. 15, Žemaitkiemis (prie seniūnijos)
1700 – 1800 Taujėnų seniūnija, Ukmergės g. 11, Taujėnai (prie pašto)
1700 – 1800 Vidiškių seniūnija, Ukmergės g. 23, Vidiškiai (prie seniūnijos)
1900 – 2000 Ukmergės miestas: Vilniaus g. 90A, Ukmergė (už Pivonijos prekybos centro prie turgavietės); Vytauto g. 88, Ukmergė (prie seniūnijos)
5
5/31/2014
Švenčionių rajono
900 – 1000 Labanoro seniūnija, Bažnyčios g. 18, Labanoras (prie bažnyčios)
900 – 1000 Magūnų, seniūnija, Balingrado g. 25, Magūnai (prie seniūnijos)
1100 – 1200 Kaltanėnų seniūnija, Švenčionių g. 34, Kaltanėnai (prie seniūnijos)
1100 – 1200 Pabradės seniūnija, Pašto g. 1, Pabradė (aikštelėje prie buvusio kombinato)
1300 – 1400 Sarių seniūnija, Malūno g. 5, Sariai (Prie seniūnijos)
1300 – 1400 Švenčionių seniūnija, Stoties g. 11, Švenčionys (aikštelėje prie autobusų stoties)
1500 – 1600 Strūnaičio seniūnija, Kasčiukų g. 2, Naujasis Strūnaitis (prie seniūnijos)
1500 – 1600 Svirkų seniūnija, Žilvyčių g. 2, Svirkai (prie seniūnijos)
1700 – 1800 Adutiškio seniūnija, Centrinė a. 8, Adutiškis (prie pašto)
1700 – 1800 Cirkliškio seniūnija, prie Cirkliškio parduotuvės
1900 – 2000 Švenčionėlių seniūnija, Švenčionių g. 3, Švenčionėliai (prie seniūnijos)
6
6/6/2014
Prienų
rajono
900 – 930 Ašmintos sen. (Prienų r. sav.), Parko g. 8, Ašminta (prie parduotuvės)
900 – 930 Stakliškių sen. (Prienų r. sav.), Vilniaus g. 2, Stakliškės (prie seniūnijos)
1030 – 1100 Jiezno sen. (Prienų r. sav.), J. Basanavičiaus g. 1, Jieznas (prie seniūnijos)
1030 – 1100 Pakuonio sen. (Prienų r. sav.), Sodų g. 14, Pakuonis (prie bibliotekos)
1230 – 1300 Balbieriškio sen. (Prienų r. sav.), Vilniaus g. Balbieriškis (prie buvusios bažnyčios)
1230 – 1330 Išlaužo sen. (Prienų r. sav.), Sodų g. 1, Išlaužas (prie seniūnijos)
1430 – 1500 Naujosios Ūtos sen. (Prienų r. sav.), Šilo g. 1, Žemaitkiemis (prie bendruomenės pastato)
1530 – 1600 Naujosios Ūtos sen. (Prienų r. sav.), Mokyklos g. 11, Naujoji Ūta (prie seniūnijos)
1500 – 1530 Veiverių sen. (Prienų r. sav.), Kauno g. 33, Veiveriai (prie seniūnijos)
1700 – 1730 Šilavoto sen. (Prienų r. sav.), Radušio g. 11, Šilavotas (prie seniūnijos)
1730 – 1800 Prienų miesto sen., Vytauto g. 35, Prienai (prie seniūnijos)
7 6/6/2014 Birštono 1900 – 2000 Birštono savivaldybė: Jaunimo g. 2, Birštonas (prie savivaldybės); Birštono g. 14, Birštonas (prie seniūnijos)
8
6/7/2014
Jonavos
rajono
900 – 1000 Kulvos seniūnija, Tarybų g. 2, Kulva (prie seniūnijos)
900 – 1000 Užusalių seniūnija, Taikos g. 68, Užusaliai (prie mechaninių dirbtuvių)
1100 – 1200 Dumsių seniūnija, Pergalės g., Dumsiai (aikštelėje prieš Kultūros namus)
1100 – 1200 Žeimių seniūnija, Kauno g. 43, Žeimiai (aikštelėje prie parduotuvės)
1300 – 1400 Bukonių seniūnija, Kačėnų g. 2, Bukonys (aikštelėje prie bažnyčios)
1300 – 1400 Ruklos seniūnija, Karaliaus Mindaugo g. 5, Rukla (prie parduotuvės Aibė)
1500 – 1600 Šilų seniūnija, Panoterių miestelis (aikštelėje prieš bažnyčią)
1500 – 1600 Upninkų seniūnija, Jaunystės g. 6, Upninkai (aikštelėje prie parduotuvės)
1700 – 2000 Jonavos miestas: Žeimių g. 15, Jonava (prie Kultūros centro); Žeimių g. 17, Jonava (prie stadiono)
9
6/7/2014
Kėdainių rajono
900 – 1000 Josvainių seniūnija, Ariogalos g. Josvainiai (centrinėje aikštėje)
900 – 1000 Pelėdnagių seniūnija, V. Koncevičiaus g. 3, Pelėdnagiai (prie seniūnijos)
1030 – 1130 Pernaravos seniūnija, Pernarava (prie parduotuvės Aibė)
1030 – 1130 Vilainių seniūnija, Melioratorių g. 2, Vilainiai (aikštelėje prie daugiabučių)
1200 – 1300 Šėtos seniūnija, Kėdainių g. 6, Šėta (prie seniūnijos)
1230 – 1330 Krakių seniūnija, Laisvės aikštė, Krakės
1400 – 1500 Vilainių seniūnija, Aukštuvių g., Lanciunava (aikštelėje prie parduotuvės)
1430 – 1530 Gudžiūnų seniūnija, Dotnuvėlės g. 1, Gudžiūnai
1530 – 1630 Truskavos seniūnija, Liepų g. 2, Pavermenio k. (prie seniūnijos)
1600 – 1700 Dotnuvos seniūnija, Parko g. 10, Akademija (prie parduotuvės Agurkėlis)
1730 – 1830 Dotnuvos seniūnija, Vilties g. 19, Dotnuva (prie seniūnijos)
1730 – 1830 Surviliškio seniūnija, Kėdainių g. 29, Surviliškis (prie seniūnijos)
1900 – 2000 Kėdainių miesto seniūnija: Didžiosios rinkos aikštė 1, Kėdainiai (šventės vietoje); Basanavičiaus g. 51, Kėdainiai (Vilniaus banko aikštelėje)
10
6/13/2014
Kaišiadorių rajono
900 – 930 Žiežmarių apylinkės seniūnija, Mokyklos g. , Mūro Strėvininkai (prie parduotuvės)
900 – 930 Žiežmarių seniūnija, Nepriklausomybės aikštė, Žiežmariai
1030 – 1100 Žiežmarių apylinkės seniūnija, Ateities g. 2, Stasiūnai (prie parduotuvės)
1200 – 1230 Žiežmarių apylinkės seniūnija, Liepų al. 2, Pakertai (prie parduotuvės)
1200 – 1230 Kaišiadorių apylinkės seniūnija, Gudienos k. (aikštelė prie parduotuvės)
1330 – 1400 Nemaitonių seniūnija, Gėlyno g. 1, Varkalės (prie seniūnijos)
1330 – 1400 Žaslių seniūnija, Vilniaus g. 6, Žasliai (prie seniūnijos)
1500 – 1530 Kruonio seniūnija, Vilniaus g. 13, Kruonis (prie seniūnijos)
1500 – 1530 Paparčių seniūnija, Paparčių g. 25, Paparčiai (prie seniūnijos)
1500 – 1530 Rumšiškių seniūnija, Vytauto g., Dovainonys (prie parduotuvės)
1600 – 1630 Rumšiškių seniūnija, Rumšiškių g., Rumšiškės (aikštelėje prie parduotuvės)
1700 – 1730 Palomenės seniūnija, Lomenos g., Palomenė (prie parduotuvės)
1730 – 1800 Pravieniškių seniūnija, Rumšiškių g. 8, Pravieniškės I (prie parduotuvės)
1900 – 2000 Kaišiadorių miesto seniūnija: Bažnyčios g. 4, Kaišiadorys (savivaldybės aikštė); Gedimino g. 109, Kaišiadorys (aikštelėje)
11
6/14/2014
Kauno
rajono
900 –930 Užliedžių seniūnija, Ledos g. 2, Užliedžiai (prieš seniūniją)
900 –930 Lapių seniūnija, A. Merkio g. 1, Lapės (prie seniūnijos)
900 –930 Garliavos seniūnija, Pajiesio g. 1, Ilgakiemis (prie kultūros centro)
1000 – 1030 Bažnyčios g. 2, Domeikavos k. (prie seniūnijos)
1030 – 1100 Vandžiogalos seniūnija, Parko g. 8, Vandžiogala (prie seniūnijos)
1030 – 1100 Alšėnų seniūnija, Žiedo g. 2, Mastaičiai (prie pašto)
1130 – 1200 Karmėlavos seniūnija, Vilniaus g. 65A, Karmėlava (prie seniūnijos)
1200 – 1230 Babtų seniūnija, Nevėžio g. 1, Babtai (mašinų stovėjimo aikštelė)
1200 – 1230 Zapyškio seniūnija, Šviesos g. 18, Kluoniškių k. (Prie seniūnijos)
1300 – 1330 Neveronių seniūnija, Kertupio g. 18, Neveronių k. (prie seniūnijos)
1330 – 1400 Čekiškių seniūnija, Amatininkų g. 3, Čekiškės (prie seniūnijos)
1330 – 1400 Ežerėlio seniūnija, Kauno g. 36, Ežerėlis (aikštelė)
1430 – 1500 Samylų seniūnija, Mokyklos g. 13, Šlienava (prie mokyklos)
1500 – 1530 Vilkijos seniūnija, Ramybės g. 2, Vilkija (prie gaisrinės)
1500 – 1530 Kačerginės seniūnija, J. Janonio g. 40, Kačerginė (prie seniūnijos)
1600 – 1630 Taurakiemio seniūnija, T. Masiulio g. 6, Piliuonos k. (prie seniūnijos)
1630 – 1700 Batniavos seniūnija, Parko g. 10, Bubių k. (prie seniūnijos)
1630 – 1700 Ringaudų seniūnija, Šiltnamių g. 1, Noreikiškių k. (prie seniūnijos)
1730 – 1800 Linksmakalnio seniūnija, Liepų g. 7, Linksmakalnio k. ( prie seniūnijos)
1800 – 1830 Kulautuvos seniūnija, V. Augustausko g. 14, Kulautuva (aikštelėje)
1800 – 1830 Akademijos seniūnija, tarp Pilėnų g. 2 ir Pilėnų g. 4, Akademija (prie transformatorinės)
1830 – 1900 Garliavos apyl. seniūnija, Pajiesio g. 1, Ilgakiemis (prie kultūros centro)
1830 – 2000 Raudondvario seniūnija: S.Nėries g. 14, Raudondvaris (aikštėje); Paberupio g. 5, Raudondvaris
1930 – 2000 Rokų seniūnija, Nemuno g. 14, Rokų k. (prie seniūnijos)
12
6/15/2014
Raseinių rajono
930 – 1000 Ariogalos seniūnija, Dubysos g. 35, Gėluvos k. (prie bendruomenės namų)
930 – 1000 Girkalnio seniūnija, Vaivorykštės g., Girkalnis (katilinės aikštelėje)
1100 – 1130 Ariogalos miesto seniūnija, Vytauto g. 103, Ariogala (prie seniūnijos)
1100 – 1130 Raseinių seniūnija, Akacijų g. 1, Norgėlai (prie bendruomenės namų)
1230 – 1300 Betygalos seniūnija, Rožių g. 2, Betygala (prie Kultūros namų)
1230 – 1300 Kalnujų seniūnija, Kalnijų miestelio centrinėje aikštėje
1400 – 1430 Betygalos seniūnija, Berteškiai (prie dirbtuvių)
1400 – 1430 Paliepių seniūnija, Kaštonų g., Paliepiai (konteinerių aikštelėje)
1530 – 1600 Pagojukų seniūnija, Liolingos g. 1, Kaulakiai (prie seniūnijos)
1530 – 1600 Viduklės seniūnija, Kęstučio g. 1, Viduklė (aikštelėje prie pašto)
1700 – 1730 Nemakščių seniūnija, Laisvės g. 27, Nemakščiai (prie seniūnijos)
1700 – 1730 Šiluvos seniūnija, Šiluvos turgaus aikštėje (prieš autobusų stotelę)
1830 – 2000 Raseinių miesto seniūnija: Algirdo g. 14, Raseiniai (prie turgaus); Vilniaus g. 95, Raseiniai (prie vaistinės)
13
6/19/2014
Šilalės
rajono
1000 – 1030 Bijotų seniūnija, D. Poškos g. 1, Bijotų k. (centrinė aikštė)
1000 – 1030 Upynos seniūnija, Nepriklausomybės g. , Upynos k. (aikštelė)
1100 – 1130 Upynos seniūnija, Atgimimo g., Naujasis Obelynas (prie parduotuvės)
1130 – 1200 Kaltinėnų seniūnija, Varnių g. 19, Kaltinėnai (prie kultūros namų)
1230 – 1300 Didkiemio seniūnija, Kaliksto Kasakausko g., Didkiemis (prie parduotuvės)
1300 – 1330 Palentinio seniūnija, Palangos g. 1, Palentinio k. (prie seniūnijos)
1400 – 1430 Pajūrio seniūnija, Dariaus ir Girėno g. 33, Pajūris (prie seniūnijos)
1430 – 1500 Laukuvos seniūnija, Eitvydaičių g., Laukuva (centrinė aikštė)
1530 – 1600 Bilionių seniūnija, Rungio g. 2, Bilionių k. (prie seniūnijos)
1530 – 1630 Tenenių seniūnija, Nepriklausomybės g., Teneniai (prie bažnyčios aikštėje)
1700 – 1730 Žadeikių seniūnija, Šilalės g. 2, Žadeikių k. (prie laisvalaikio salės)
1730 – 1800 Kvėdarnos seniūnija, Dariaus ir Girėno g. 24, Kvėdarna (prie seniūnijos)
1830 – 1900 Traksėdžio seniūnija, Trako g. 5, Traksėdis (aikštelė)
1830 – 1900 Šilalės kaimiškoji seniūnija, Bažnyčios g., Balsių k. (prie parduotuvės)
1930 – 2000 Šilalės miesto seniūnija, J. Basanavičiaus g. 3, Šilalė (prie Gulbelės parduotuvės)
1930 – 2000 Šilalės miesto seniūnija, J. Basanavičiaus g. 21, Šilalė prie IKI parduotuvės)
2010 – 2200 Šilalės miesto seniūnija , J.Basanavičiaus g. 12, prie KC
14
6/20/2014
Jurbarko rajono
930 – 1000 Eržvilko seniūnija, Ryto a. 1 Eržvilkas (centrinė aikštė)
930 – 1000 Viešvilės seniūnija, Klaipėdos g. 63, Viešvilė (prie seniūnijos)
1030 – 1100 Smalininkų seniūnija, Parko g. 13, Smalininkai (aikštelė prie Verslo mokyklos)
1100 – 1130 Šimkaičių seniūnija, Liepų g. 2, Šimkaičiai ( prie seniūnijos)
1200 – 1230 Skirsnemunės seniūnija, Nemuno g. 33, Skirsnemunė (prie seniūnijos)
1230 – 1300 Juodaičių seniūnija, Liepų g. 1, Juodaičiai (prie seniūnijos)
1330 – 1400 Raudonės seniūnija, Mokyklos g. 1, Stakiai (prie Kultūros centro)
1400 – 1430 Seredžiaus seniūnija, Neringos g. 6, Seredžius (prie seniūnijos)
1500 – 1530 Raudonės seniūnija, Kaštonų g. 2, Raudonė (prie seniūnijos)
1530 – 1600 Jurbarkų seniūnija, Pėsčiųjų takas 8, Rotuliai (prie mokyklos)
1600 – 1630 Veliuonos seniūnija, Draugystės g. 3, Veliuona (turgaus aikštė)
1700 – 1730 Jurbarkų seniūnija, Vilties g. 26, Žindaičiai (prie kultūros namų)
1700 – 1730 Veliuonos seniūnija, Liepų g. 1, Tamošiai (prie Kultūros centro)
1800 – 1830 Girdžių seniūnija, Mokyklos g. 1, Girdžiai (prie seniūnijos)
1900 – 2000 Jurbarko miesto sen.: Miškininkų g. 5, Jurbarkas (prie miškų ūkio urėdijos); Algirdo g. (prie Jurbarko autobusų parko)
15
6/21/2014
Tauragės rajono
1000 – 1100 Tauragės kaimiškoji sen., Tauragės Dvaro g., Taurai (Taurų dvaro gyvenvietė)
1000 – 1100 Gaurės seniūnija, Gaurės g. 17, Gaurė (prie seniūnijos)
1200 – 1300 Batakių seniūnija, Ateities g. 18, Batakiai ( prie seniūnijos)
1200 – 1300 Lauksargių seniūnija, Tilžės g., Lauksargiai (aikštelėje prie parduotuvės Aibė)
1400 – 1500 Skaudvilės seniūnija, Upynos g. 3, Skaudvilė (prie seniūnijos)
1400 – 1500 Žygaičių seniūnija, Žygaičių g. 27, Žygaičiai (prie seniūnijos)
1600 – 1700 Mažonų seniūnija, Vilties g. 12, Mažonų k. (prie parduotuvės aikštelė)
1800 – 2000 Tauragės miesto sen.: Moksleivių al., Tauragė (tarp 6 ir 12 namų automobilių stovėjimo aikštelė); Aerodromo g. 9, Tauragė (automobilių stovėjimo aikštelė)
16
6/22/2014
Pagėgių
900 – 930 Vilkyškių seniūnija, J. Dombrovskio g., Vilkyškiai (aikštėje prieš kavinę)
1030 – 1100 Lumpėnų seniūnija, Rambyno g. 22, Lumpėnai (prie seniūnijos)
1200 – 1230 Pagėgių seniūnija, Sankryžoje prie parduotuvės, Piktupėnai
1330 – 1400 Natkiškių seniūnija, Sodų g. 18, Natkiškiai (prie seniūnijos)
1530 – 1600 Aikštelėje prie Aukštaičių, Vytauto ir Žemaičių gatvių sankryžos, Pagėgiai
1700 – 1730 Stoniškių seniūnija, Aušros g. 8, Rukai (prie seniūnijos)
1900 – 1930 Pagėgių seniūnija, Vilniaus g. 29, Pagėgiai (prie autobusų stoties)
2000 – 2200 Pagėgių seniūnija, Jaunimo g. 3, Pagėgiai (prie Kultūros centro)
17
6/27/2014
Šalčininkų
900 – 930 Baltosios Vokės seniūnija, A. Mickevičiaus g. 1, Baltoji Vokė (aikštelėje)
900 – 930 Pabarės seniūnija, Mokyklos g. 20, Tetėnų k.
1000 – 1030 Pabarės seniūnija, Ipolito Jundzilo g. 43, Pabarės k. (prie seniūnijos)
1000 – 1030 Dainavos seniūnija, Sodų g. 85, Dainavos k. (prie seniūnijos)
1100 – 1130 Jašiūnų seniūnija, Saulėtoji g. 5, Jašiūnai (aikštelėje tarp pašto ir seniūnijos)
1130 – 1200 Kalesninkų seniūnija, Parko g. 20, Kalesninkų k. (prie seniūnijos)
1230 – 1300 Eišiškių seniūnija, Gegužės aikštė 19, Eišiškės (centrinėje aikštėje)
1230 – 1300 Turgelių seniūnija, Ilgoji g. 4, Turgelių k. (prie seniūnijos)
1400 – 1430 Akmenynės seniūnija, Senoji g. 3, Akmenynės k. (prie seniūnijos)
1400 – 1430 Butrimonių seniūnija, Mokyklos g. 2, Dailidės (prie mokyklos)
1500 – 1530 Butrimonių seniūnija, Mokyklos g. 23., Jančiūnai (prie Laisvalaikio salės)
1500 – 1530 Poškonių seniūnija, Centrinė g., Poškonių k. (prie Bendruomenės centro)
1600 – 1630 Butrimonių seniūnija, Bažnyčios g. 13, Butrimonių k. (aikštelėje)
1630 – 1700 Dieveniškių seniūnija, Vilniaus g., Dieveniškės (aikštelėje)
1700 – 1730 Gerviškių seniūnija, Šalčios g. 1, Gerviškių k. (prie seniūnijos)
1800 – 2000 Šalčininkų miestas: 1. Vytauto g. 38A, Šalčininkai (automobilių stovėjimo aikštelė) 2. Spalio 25-osios g. ir Saulėtosios g. sankirta, Šalčininkai
18
7/4/2014
Kupiškio rajono
1000 – 1030 Subačiaus seniūnija, Biržų g. Subačius (prieš Aukštaičių aikštę)
1100 – 1130 Noriūnų seniūnija, Sodų g. 1, Noriūnai (prie seniūnijos)
1330 – 1400 Alizavos seniūnija, Biržų g. 40, Salamiestis (prie parduotuvės)
1500 – 1530 Alizavos seniūnija, Berželių g. 1, Alizava (prie seniūnijos)
1630 – 1700 Skapiškio seniūnija, Varpo aikštė, Skapiškis
1800 – 1830 Šimonių seniūnija, Skapiškio g. 6, Šimonys (prie seniūnijos)
1900 – 2000 Kupiškio miestas: Gedimino g. 1, Kupiškis (prie bažnyčios); Gedimino g. 53F, Kupiškis (mašinų stovėjimo aikštelėje)
19
7/4/2014
Biržų
rajono
1000 – 1030 Pabiržės seniūnija, Biržų g. 2, Pabiržė (prie seniūnijos)
1100 – 1130 Pačeriaukštės seniūnija, Mokyklos g. Pačeriaukštė (prie mokyklos)
1230 – 1300 Nemunėlio Radviliškio seniūnija, Aušros g., Nemunėlis Radviliškis (konteinerių aikštelėje prie parduotuvės)
1230 – 1300 Vabalninko seniūnija, B. Sruogos g. 11a, Vabalninkas (prie seniūnijos)
1400 – 1430 Parovėjos seniūnija, Karališkių g. 3, Parovėja (prie seniūnijos)
1500 – 1530 Širvėnos seniūnija, Rinkuškių g. 18, Rinkuškių k. (prie bendruomenės namų)
1600 – 1630 Biržų miesto sen., J. Janonio aikštė, Biržai (iš S. Dagilio gatvės pusės)
1730 – 1800 Papilio seniūnija, Rožių g., Papilys (prie turgelio)
20
7/5/2014
Rokiškio rajono
1000 – 1030 Jūžintų seniūnija, J. O. Širvydo g. 31, Jūžintai (prie seniūnijos)
1000 – 1030 Kamajų seniūnija, Mindaugo g.21, Kalviai (prie Kultūros centro)
1100 – 1130 Kamajų seniūnija, Bedugnio g. 15, Duokiškis (prie parduotuvės)
1100 – 1130 Kriaunų seniūnija, Liepų g. 2, Kriaunų k.(prie seniūnijos)
1200 – 1230 Obelių seniūnija, Dariaus ir Girėno g. 6, Obeliai (prie seniūnijos)
1230 – 1300 Kamajų seniūnija, Vilniaus g. 4, Kamajai (prie seniūnijos)
1330 – 1400 Kamajų seniūnija, Ežero g. 2, Aukštakalnių k. (prie Kultūros centro)
1330 – 1400 Rokiškio kaimiškoji sen., Melioratorių g., Kavoliškis (prie autobusų stotelės)
1430 – 1500 Kamajų seniūnija, Kaštonų g. 24, Salos (prie pieninės)
1430 – 1500 Rokiškio kaimiškoji sen., Pušyno g. 2, Bajorų k. (prie Kultūros namų)
1530 – 1600 Juodupės seniūnija, Lukštų g. 8, Lukštų k. (konteinerių stovėjimo aikštelėje)
1530 – 1600 Panemunėlio seniūnija, Stoties g. 4, Panemunėlio gst. (prie seniūnijos)
1630 – 1700 Juodupės seniūnija, Taikos g. Juodupė (prie garažų)
1700 – 1730 Pandėlio seniūnija, Puodžialaukės g. 20, Pandėlys (prie gaisrinės)
1730 – 1800 Juodupės seniūnija, Komarų g. 26, Onuškis (konteinerių stovėjimo aikštelėje)
1800 – 1830 Kazliškio seniūnija, Paliepio g. 13, Kazliškis (prie seniūnijos)
1900 – 2000 Rokiškio miesto sen.: Nepriklausomybės aikštė, Rokiškis (aikštėje); Respublikos g. Ir Taikos g. Sankryža, Rokiškis (aikštelė)
21
7/11/2014
Pasvalio rajono
1000 – 1030 Daujėnų seniūnija, Porijų g. 2, Daujėnai (prie kultūros namų)
1000 – 1030 Pumpėnų seniūnija, Ąžuolyno a. 1, Pumpėnai (aikštelėje)
1130 – 1200 Pasvalio apylinkių sen., Atžalyno g. 4, Diliauskų k. (prie parduotuvės Aibė)
1130 – 1200 Pušaloto seniūnija, Savanorių g. 11, Pušalotas (aikštelėje)
1300 – 1330 Joniškėlio miesto sen., G. Petkevičaitės-Bitės g., Joniškėlis (G. Petkevičaitės-Bitė aikštėje)
1300 – 1330 Krinčino seniūnija, Žalgirio g. 18, Krinčinas (prie bendruomenės namų)
1400 – 1430 Joniškėlio apylinkių sen., Pievų g. , Meškalaukis (prie bendruomenės namų)
1430 – 1500 Saločių seniūnija, Vytauto g. 9, Saločiai (prie seniūnijos)
1530 – 1600 Joniškėlio apylinkių sen., Mūšos g., Narteikių k. (prie parduotuvės aikštelėje)
1600 – 1630 Namišių seniūnija, Namišių k. (prie seniūnijos)
1630 – 1700 Joniškėlio apylinkių sen., Parko g., Švobiškis (prie kultūros namų)
1730 – 1800 Pasvalio apylinkių sen., Parko g., Ustukių k. (prieš kultūros centrą)
1800 – 1830 Vaškų seniūnija, Vilniaus g. 7, Vaškai (prie kultūros namų)
1900 – 2000 Pasvalio miestas, Taikos g. 23, Pasvalys (aikštelėje)
1900 – 2200 Pasvalio miestas, Panevėžio g., Pasvalys (Smegduobių parkas)
22
7/12/2014
Panevėžio rajono
900 – 930 Raguvos seniūnija, Laisvės g. 13, Raguva (prie seniūnijos)
900 – 930 Vadoklių seniūnija, Ramygalos g. 39, Vadokliai (prie seniūnijos)
1000 – 1030 Panevėžio raj. sen., Alyvų g., Šilagalys (prie kultūros namų)
1000 – 1030 Ramygalos seniūnija, Laisvės a., Ramygala (prie bažnyčios)
1100 – 1130 Krekenavos seniūnija, Birutės aikštė, Krekenava
1100 – 1130 Panevėžio raj. sen., Lėvens g., Piniava (mašinų stovėjimo aikštelėje)
1200 – 1230 Karsakiškio seniūnija, Lėvens g. 16, Karsakiškis (seniūnijos stovėjimo aikštelėje)
1230 – 1300 Upytės seniūnija, Ėriškėlių g. 2, Ėriškiai (prie parduotuvės “Gojus”)
1330 – 1400 Paįstrio seniūnija, Gegužinės g. Paįstrys (konteinerių aikštelėje)
1330 – 1400 Upytės seniūnija, Panevėžio g. 3, Upytė (prie naujų kapinių)
1430 – 1500 Paįstrio seniūnija, Puodžiūnuose apie akmens (Puodžiūnėlių sankryža)
1430 – 1500 Upytės seniūnija, Aušros g. 51, Vaišvilčiai (konteinerių aikštelėje)
1530 – 1600 Naujamiesčio seniūnija, S. Neries g. 14, Naujamiestis (prie seniūnijos)
1530 – 1600 Paįstrio seniūnija, Adomavos g. prie “grybo”, Pragarėlė (prie bendruomenės namų)
1630 – 1700 Paįstrio seniūnija, Skaistgirių autobusų stotelė (Vėbrupės g., Skaistgiriai)
1630 – 1700 Smilgių seniūnija, Panevėžio g., Smilgiai (prie parduotuvės)
1730 – 1800 Smilgių seniūnija, Pievų g., Perekšliai (konteinerių aikštelėje)
1800 – 1830 Velžio seniūnija, Nevėžio g. 52, Velžys, prie parduotuvės
1900 – 2000 Miežiškių seniūnija, Nevėžio g. 7, Miežiškiai (prie kultūros centro)
1900 – 2200 Miežiškių seniūnija, Tilto g. (prie Angelų slėnio)
23
7/17/2014
Joniškio rajono
1000 – 1030 Kepalių seniūnija, Saulės g. 27, Kepaliai (prie bibliotekos)
1000 – 1030 Kriukų seniūnija, Beržų g. 21, Bučiūnai (prie bendruomenės namų)
1100 – 1130 Kepalių seniūnija, Urėdijos g. 2, Beržininkai (prie urėdijos)
1100 – 1130 Kriukų seniūnija, Laisvės g. 5, Darginiai (prie bendruomenės namų)
1200 – 1230 Saugėlaukio seniūnija, Parko g.7, Bariūnai (prie seniūnijos)
1200 – 1230 Kriukų seniūnija, Naujosios ir Senosios gatvių sankryža, Skakai
1300 – 1330 Joniškio seniūnija, Livonijos g. 4, Joniškis (prie savivaldybės)
1330 – 1400 Kriukų seniūnija, Dvaro g. 8, Lieporai (centrinė aikštelė)
1430 – 1500 Gataučių seniūnija, Mokyklos g. 5, Gataučiai (prie seniūnijos)
1430 – 1500 Kriukų seniūnija, S. Dariaus ir S. Girėno g. 3, Kriukų miestelis
1530 – 1600 Rudiškių seniūnija, Palūšio g., Rudiškiai (prie parduotuvės)
1600 – 1630 Satkūnų seniūnija, Šilelių g., Plikiškės (prie skelbimų lentos)
1700 – 1730 Gaižaičių seniūnija, Kęstučio g. 2, Gaižaičiai (prie parduotuvės)
1730 – 1800 Satkūnų seniūnija, Sidabros g. 9, Satkūnai (prie seniūnijos)
1800 – 1830 Gaižaičių seniūnija, Malūno g., Raistai
1830 – 1900 Skaistgirio seniūnija, Taikos g., Skaistgirys (prekyvietės aikštelėje)
1900 – 2000 Žagarės seniūnija, Kęstučio g. 1, Žagarė (gimnazijos aikštelėje)
2000 – 2130 Žagarės seniūnija, Malūno g., Žagarė (aikštelė prie dvaro)
24
7/17/2014
Akmenės rajono
1000 – 1030 Kruopių seniūnija, Vytauto Didžiojo g. ir Papilės g. sankryža, Kruopiai (senojo turgaus aikštėje)
1100 – 1130 Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija, Atžalyno g. 8, Alkiškiai (prie kultūros namų)
1200 – 1230 Naujosios Akmenės miesto seniūnija, V. Kudirkos g. 29, Naujoji Akmenė (aikštelėje šalia prekybos centro „Tau“)
1300 – 1330 Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija, Vydaučių g., Ramučiai (Prie aštuonbučio namo)
1430 – 1500 Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija, Bažnyčios g. 2, Klykoliai (prie bendruomenės namų)
1530 – 1600 Naujosios Akmenės kaimiškoji seniūnija, Ąžuolų g., Kivyliai (prie senųjų kultūros namų)
1700 – 1730 Akmenės miesto seniūnija, K. Kasakausko g. 17, Akmenė (aikštelėje prie muziejaus)
1800 – 1830
1900 – 1930
Ventos seniūnija, Balskio g. 5A, Venta (komunalinio ūkio aikštelėje); Papilės seniūnija, Simono Daukanto g. 1, Papilė (aikštelėje prieš parduotuvę)
25
7/18/2014
Kelmės
rajono
1000 – 1030 Kelmės apylinkių seniūnija, Mokyklos g., Šalteniai (aikštelėje)
1000 – 1030 Kukečių seniūnija, Kukečių g. 30, Kukečiai (prie seniūnijos)
1130 – 1200 Kelmės apylinkių seniūnija, Jaunimo g., Janaučiai (aikštelė)
1130 – 1200 Tytuvėnų seniūnija, J. Basanavičiaus g., Maironio g. ir Šiluvos g. sankryža, Tytuvėnai (automobilių stovėjimo aikštelė)
1300 – 1330 Tytuvėnų apylinkių seniūnija, Mokyklos g., Budraičiai (prie profesinio rengimo centro)
1300 – 1330 Pakražančio seniūnija, Centro g. 1, Griniai (prie seniūnijos)
1430 – 1500 Kražių seniūnija, M. Valančiaus g. 59, Kražiai (aikštė)
1430 – 1500 Tytuvėnų apylinkių seniūnija, Sodo g. 6, Pagryžuvys (prie parduotuvės „Aibė“)
1600 – 1630 Vaiguvos seniūnija, Varpo g. 9, Vaiguva (aikštelė prie kultūros namų)
1600 – 1630 Liolių seniūnija, Nepriklausomybės g. 47, Lioliai (prie seniūnijos)
1730 – 1800 Kelmės seniūnija, Vytauto Didžiojo g. 49, Kelmė (prie parduotuvės „Maxima“)
1730 – 1800 Užvenčio seniūnija, Maironio g. 7, Užventis (aikštelė)
1900 – 2000 Šaukėnų seniūnija, Prekybos g. 4, Šaukėnai (aikštelė prie bažnyčios)
1900 – 2130 Šaukėnų seniūnija, Juodlės g.2, Šaukėnai (aikštelė prie Kultūros centro)
26
7/19/2014
Šiaulių
rajono
930 – 1000 Meškuičių seniūnija, J. Basanavičiaus g. 1, Meškuičiai (prie bažnyčios)
930 – 1000 Šakynos seniūnija, Draugystės g., Žarėnai (prie kultūros namų)
1030 – 1050 Šakynos seniūnija, Šiaulių g., Šakyna (prie parduotuvės)
1040 – 1100 Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Bridų g., Bridai (prie Kultūros centro)
1130 – 1150 Gruzdžių seniūnija, Gruzdžių aikštėje (priešais bažnyčią)
1200 – 1220 Ginkūnų seniūnija, Saulėtekio g., Ginkūnai (prie vaikų žaidimo aikštelės)
1230 – 1300 Kužių seniūnija, Vilties g. 5, Kužių miestelis (prie pramoninių prekių parduotuvės)
1300 – 1320 Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Kriaušių g., Gegužiai (prie bendruomenės namų)
1330 – 1350 Kuršėnų kaimiškoji seniūnija, Beržų g., Gergždeliai (aikštelėje prie autobusų sustojimo)
1400 – 1420 Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Poilsio g. 15, Aukštelkė (prie socialinės globos namų)
1430 – 1450 Kuršėnų miesto seniūnija, Lauryno Ivinskio aikštė, Kuršėnai (automobilių stovėjimo aikštelėje)
1500 – 1520 Bubių seniūnija, Dubysos g. 4, Bubiai (aikštelėje prie pašto)
1600 – 1620 Raudėnų seniūnija, Tryškių g. 6, Raudėnai (prie seniūnijos)
1620 – 1640 Šiaulių kaimiškoji seniūnija, Pakapė (aikštelėje prie bažnyčios)
1730 – 1750 Kuršėnų kaimiškoji seniūnija, Dvaro g., Varputėnai (aikštelėje prie kapinių)
1730 – 1750 Kairių seniūnija, Saulės g. ir Ateities g. sankryžoje, Šilėnai (prie parduotuvės)
1830 – 1900 Kairių seniūnija, Plento g. 2, Kairiai (prie seniūnijos)
1830 – 1900 Kužių seniūnija, Jonelaičių g. 22, Sauginiai (prie parduotuvės)
27
7/25/2014
Radviliškio rajono
1000 – 1030 Pakalniškių seniūnija, Jaunimo g. 4, Raudondvaris (prie seniūnijos)
1000 – 1030 Radviliškio seniūnija, Ežero g., Karčemai (prie bendruomenės namų)
1100 – 1130 Šeduvos miesto seniūnija, Laisvės a. 6, Šeduva (prie seniūnijos)
1130 – 1200 Radviliškio seniūnija, Miško g., Daugėlaičiai (prie bendruomenės namų)
1230 – 1300 Sidabravos seniūnija, Pergalės g. 20, Sidabravas (prie seniūnijos)
1300 – 1330 Šiaulėnų seniūnija, Dvaro g. 2, Šiaulėnai (prie seniūnijos)
1400 – 1430 Baisogalos seniūnija, Mokyklos g. 4, Baisogala (prie kultūros namų)
1430 – 1500 Tyrulių seniūnija, Liepų g, Tyruliai (miestelio centre, prie parduotuvių)
1500 – 1530 Skėmių seniūnija, Pociūnėliai (aikštėje prie bažnyčios)
1600 – 1630 Radviliškio seniūnija, Pušų g., Kutiškiai (prie autobusų stotelės)
1600 – 1630 Skėmių seniūnija, Alyvų g. 5, Skėmiai (prie seniūnijos)
1700 – 1730 Radviliškio seniūnija, Šniūraičių g. 20, Šniūraičiai (prie bendruomenės namų)
1730 – 1800 Grinkiškio seniūnija, Grinkiškio miestelio aikštėje (prie bažnyčios)
1800 – 1830 Radviliškio miesto seniūnija, Aušros a. 10, Radviliškis (aikštelėje priešais savivaldybę)
1900 – 1930 Aukštelkų seniūnija, Taikos g., Aukštelkai (prie skelbimų lentos)
1900 – 1930 Šaukoto seniūnija, Šaulėnų g. 27, Šaukotas (prie seniūnijos)
28
7/26/2014
Pakruojo rajono
1000 – 1030 Klovainių seniūnija, Žalioji g. 2, Klovainiai (prie parduotuvės „Aibė“)
1000 – 1030 Linkuvos seniūnija, Vienybės a., Linkuva (prieš „Vėtrungės“ parduotuvę)
1100 – 1130 Rozalimo seniūnija, Sodžiaus g. 2A, Rozalimas (prie seniūnijos)
1130 – 1200 Guostagalio seniūnija, Centrinė g., Guostagalis (prie seniūnijos)
1400 – 1430 Žeimelio seniūnija, Vienybės a. 1, Žeimelis (aikštė)
1700 – 1730 Lygumų seniūnija, Naujamiesčio g. 4, Lygumai (prie seniūnijos)
1700 – 1730 Pašvitinio seniūnija, Joniškio g., Pašvitinys (aikštė)
1900 – 2000 Pakruojo seniūnija, Vienybės a. 1, Pakruojis (prie Kultūros centro)
1900 – 2130 Pakruojo seniūnija, tarp Kruojos g. ir P. Mašioto g., Pakruojis (prie miesto parko)
29
8/1/2014
Kazlų Rūdos
1000 – 1020 Plutiškių seniūnija, Mokyklos g. 4, Plutiškės (prie mokyklos)
1100 – 1120 Kazlų Rūdos seniūnija, Gudeliuose, prie parduotuvės
1200 – 1230 Kazlų Rūdos seniūnija, Stoties g. 10, Jūrės miestelis (prie geležinkelio stoties)
1300 – 1320 Kazlų Rūdos seniūnija, Jūrės kaime, prie parduotuvės
1400 – 1420 Kazlų Rūdos seniūnija, Ąžuolo g. 5, Višakio Rūda (prie pašto)
1500 – 1520 Jankų seniūnija, Mokyklos g., Jankai (autobusų stotelėje)
1700 – 1720 Antanavo seniūnija, Marijampolės g. ir Bagotosios g. sankirta, Antanavas (aikštelėje)
1800 – 1820 Kazlų Rūdos seniūnija, Ąžuolų Būdoje, prie parduotuvės
1900 – 2200 Kazlų Rūdos seniūnija, Taikos g., Kazlų Rūda (prie futbolo stadiono automobilių stovėjimo aikštelėje)
30
8/2/2014
Marijampolės
1000 – 1020 Igliaukos seniūnija, Vytauto g. 19, Igliauka (prie seniūnijos)
1000 – 1020 Gudelių seniūnija, Vytauto g. 6, Gudeliai (aikštelėje prie parduotuvės)
1200 – 1220 Marijampolės seniūnija, Marijampolės g., Patašinė, (autobusų stotelėje)
1300 – 1320 Marijampolės seniūnija, Baraginės g., Baraginė (aikštelėje prie parduotuvės)
1400 – 1420 Liudvinavo seniūnija, Vytauto g. 6, Liudvinavas (prie seniūnijos)
1500 – 1520 Marijampolės seniūnija, Sūduvos a., Valavičiai (aikštėje)
1500 – 1520 Sasnavos seniūnija, Sūduvos g. 27, Sasnava (prie seniūnijos)
1600 – 1620 Marijampolės seniūnija, V. Bielskaus g. 10, Balsupiai (prie bendruomenės centro)
1600 – 1620 Šunskų seniūnija, Varpo g., Šunskai (aikštelėje prie autobusų stotelės)
1700 – 1720 Degučių seniūnija, R. Juknevičiaus g. 28, Marijampolė (prie seniūnijos)
1800 – 1820 Mokolų seniūnija, Mokolų g. 24, Marijampolė (aikštelėje prie parduotuvės)
1800 – 1820 Narto seniūnija, Lietuvininkų g. 18, Marijampolė (prie seniūnijos)
2000 – 2130 Mokolų seniūnija, Vilkaviškio g. , Marijampolė (prie Poezijos parko)
31
8/1/2014
Vilkaviškio rajono
1000 – 1020 Gižų seniūnija, Liepų g. 11, Gižai (aikštelėje)
1000 – 1020 Keturvalakių seniūnija, Keturvalakių g. 33, Keturvalakiai (prie parduotuvės)
1100 – 1120 Pilviškių seniūnija, Vasario 16-osios g. 18, Pilviškiai (aikštėje)
1300 – 1320 Bartninkų seniūnija, Aistos g., Bartninkai (aikštelėje)
1300 – 1320 Klausučių seniūnija, Klausučių g. 20, Klausučiai (prie seniūnijos)
1500 – 1520 Kybartų seniūnija, J.Basanavičiaus g. 35, Kybartai (aikštelėje)
1500 – 1520 Gražiškių seniūnija, Sūduvos g., Gražiškiai (aikštėje)
1600 – 1620 Virbalio seniūnija, Vilniaus g. 7, Virbalis (aikštėje)
1700 – 1720 Vištyčio seniūnija, Taikos g. 1, Vištytis (aikštėje)
1700 – 1720 Šeimenos seniūnija, Šeimenos: Ežero g. 6, Alvitas (prie parduotuvės Aibė)
1800 – 1830 Pajevonio seniūnija, Jevonio g. 64, Pajevonys (aikštelėje)
1800 – 1830 Vilkaviškio miesto seniūnija, Vytauto g. 105, Vilkaviškis (aikštelėje tarp autobusų stoties ir Lukoil)
32
8/8/2014
Kalvarijos
1000 – 1020 Akmenynų seniūnija, Liepų g., Akmenynai (prie bendruomenės namų)
1100 – 1120 Akmenynų seniūnija, Liepų g., Aistiškiai (prie bendruomenės namų)
1200 – 1220 Liubavo seniūnija, Šešupės g. 31, Liubavas (prie seniūnijos)
1400 – 1420 Liubavo seniūnija, Mokyklos g., Salaperaugis (aikštėje prie Laisvalaikio salės)
1500 – 1520 Sangrūdos seniūnija, Bažnyčios g. 2, Sangrūda (aikštelėje prie katilinės)
1600 – 1620 Sangrūdos seniūnija, Senojoje Radiškėje (autobusų aikštelėje)
1700 – 1720 Sangrūdos seniūnija, Mockuose prie autobusų stotelės
1800 – 1820 Kalvarijos seniūnija, Laisvės g. 15 , Kalvarija (prie parduotuvė „Pigu“)
1900 – 2130 Kalvarijos seniūnija, Dariaus ir Girėno g., Kalvarija (prie parko, šalia tilto)
33
8/9/2014
Šakių
rajono
1000 – 1020 Kidulių seniūnija, Nemuno g. 61, Kiduliai (prie parduotuvės)
1000 – 1020 Lekėčių seniūnija, Draugystės g. 40, Lekėčiai (aikštelėje)
1100 – 1120 Lekėčių seniūnija, Puidos g. 3A, Mikytai (prie bendruomenės centro)
1100 – 1120 Sudargo seniūnija, Laisvės g., Sudargas (aikštelėje prie kultūros namų)
1200 – 1220 Slavikų seniūnija, Suvalkiečių g. 14, Slavikai (prie parduotuvės “Aibė”)
1300 – 1320 Lekėčių seniūnija , Pušyno g. 55, Kretkampis (aikštelėje)
1400 – 1420 Kriūkų seniūnija, Mokyklos g., Kriūkai (aikštelėje)
1400 – 1420 Sintautų seniūnija, P. Vaišaičio g. 34, Sintautai (prie kultūros namų)
1500 – 1520 Kudirkos Naumiesčio seniūnija, Tiltų g. ir Vytauto g., Kudirkos Naumiestis (aikštelėje prie sankryžos)
1600 – 1620 Plokščių seniūnija, Beržų g. 3, Plokščiai (prie seniūnijos)
1600 – 1620 Žvirgždaičių seniūnija, A. Liorentaitės g. 18, Žvirgždaičiai (prie parduotuvės)
1700 – 1720 Gelgaudiškio seniūnija, Taikos g., Gelgaudiškis (turgaus aikštėje)
1700 – 1720 Griškabūdžio seniūnija, Jablonskio g. 1, Griškabūdis (prie kultūros centro)
1800 – 1820 Barzdų seniūnija, Nepriklausomybės g. 12, Barzdai (prie seniūnijos)
1800 – 1820 Šakių seniūnija, Bažnyčios g. 16, Šakiai (prie parduotuvės “Iki”)
1900 – 1920 Lukšių seniūnija, A. Tatarės g. 35, Lukšiai (prie seniūnijos)
2000 – 2130 Lukšių seniūnija, Tubeliai (Zyplių dvaras)
34
8/14/2014
Varėnos rajono
1000 – 1020 Jakėnų seniūnija, Mokyklos g. 7, Žilinai (prie kultūros centro)
1000 – 1020 Valkininkų seniūnija, Vilniaus g.,Valkininkai (prie parduotuvės “Aibė”)
1100 – 1120 Jakėnų seniūnija, Liepų g. 3, Puodžiai (prieš parduotuvę)
1100 – 1120 Matuizų seniūnija, Kalno g. 8, Matuizos (prie seniūnijos)
1200 – 1220 Vydenių seniūnija, Vydenių g. 12, Vydeniai (prie seniūnijos)
1300 – 1320 Vydenių seniūnija, Krivių g. 23 , Kriviliai (prie parduotuvės)
1400 – 1420 Kaniavos seniūnija, Mokyklos g. 32, Panočiai (prie seniūnijos)
1600 – 1620 Merkinės seniūnija, Gardino g. 1, Merkinė (prie seniūnijos)
1700 – 1720 Merkinės seniūnija, Mokyklos g., Vilkiautinis (prie kultūros namų)
1800 – 1820 Marcinkonių seniūnija, Miškininkų g. 1, Marcinkonys (prie seniūnijos)
1930 – 2000 Varėnos seniūnija, Sodų g., Varėna (prie “Iki cento” parduotuvės)
1930 – 2130 Varėnos seniūnija, Aušros g., Varėna (prie miesto parko)
35
8/16/2014
Lazdijų
rajono
1000 – 1020 Noragėlių seniūnija, Kalninės g. 2, Krikštonys (prie laisvalaikio salės)
1000 – 1020 Šventežerio seniūnija, Dusios g., Šventežeris (prie bažnyčios)
1100 – 1120 Noragėlių seniūnija, Liepų g. 2, Noragėliai (prie seniūnijos)
1100 – 1120 Teizų seniūnija, Tiesioji g. 33, Teizai (prie seniūnijos)
1200 – 1220 Krosnos seniūnija, Alytaus g., Krosna (prie kultūros namų)
1200 – 1220 Seirijų seniūnija, Gėlių g. – Ežerėlio g., Seirijai (prie turgavietės)
1300 – 1320 Šeštokų seniūnija, Dzūkų g. 19, Šeštokai (prie seniūnijos)
1400 – 1420 Šlavantų seniūnija, Morkavo g. 31, Avižieniai (prie seniūnijos)
1500 – 1520 Būdviečio seniūnija, Dzūkų g. 2, Dzūkų k. (prie seniūnijos)
1600 – 1620 Lazdijų seniūnija, Dumblis (prie buvusios mokyklos)
1600 – 1620 Veisiejų seniūnija, Liepų g., Varnėnai (prie kultūros namų)
1700 – 1720 Lazdijų miesto seniūnija, Sodų g., Lazdijai (prie “Iki” parduotuvės)
1700 – 1720 Kapčiamiesčio seniūnija, Č. Sasnausko g., Kapčiamiestis (prie stambiagabaričių atliekų konteinerio)
1800 – 1820 Lazdijų seniūnija, Nemajūnai (prie bendruomenės namų)
1800 – 1820 Kapčiamiesčio seniūnija, Semoškai (Selenauskų sodyba)
1900 – 1920 Kučiūnų seniūnija, Vilties g. 4, Kučiūnai (prie seniūnijos)
1900 – 1920 Veisiejų seniūnija, Petroškų g., Petroškai (prie buvusios parduotuvės)
2000 – 2130 Veisiejų miesto seniūnija, Dariaus ir Girėno g., Veisiejai (prie miesto parko)
36
8/22/2014
Alytaus miesto ir rajono
1000 – 1020 Pivašiūnų seniūnija, Trakų g., Pivašiūnai (prie amatų centro)
1000 – 1020 Butrimonių seniūnija, Vytauto g., Eičiūnai (prie parduotuvės)
1100 – 1120 Butrimonių seniūnija, Vytauto a. 31, Butrimonys (prie seniūnijos)
1100 – 1120 Daugų seniūnija, Daugai (Turgaus aikštėje)
1200 – 1220 Punios seniūnija, Kauno g. 3, Punia (prie seniūnijos)
1200 – 1220 Alovės seniūnija, Jaunimo g. 1, Alovė (prie seniūnijos)
1300 – 1320 Alovės seniūnija, Domantonių g. ir Alytaus g. sankryžoje, Venciūnai
1400 – 1420 Alytaus r. sen., Užubalių g. 3, Miklusėnai (prie seniūnijos)
1500 – 1520 Raitininkų seniūnija, Mokyklos g. 28, Makniūnai (prie seniūnijos)
1600 – 1620 Raitininkų seniūnija, Nemuno g., Ryliškiai (prie parduotuvės)
1600 – 1620 Krokialaukio seniūnija, Vytauto g. 1, Krokialaukis (prie seniūnijos)
1700 – 1720 Nemunaičio seniūnija, Vytauto g. 42, Nemunaitis (aikštėje prie Kultūros namų)
1700 – 1720 Simno seniūnija, Vytauto g. 26, Simnas (prie seniūnijos)
1800 – 1820 Miroslavo seniūnija, Dainavos g. 7, Miroslavas (prie seniūnijos)
1900 – 1930 Alytaus miestas, Jazminu g. 9 / Kovo 11-osios g. 5, Alytus (prie parduotuvės „Rimi“)
1900 – 2130 Alytaus miestas, Dariaus ir Girėno g., Alytus (prie Alytaus miesto sodo, šalia Angelo)
37
8/23/2014
Ignalinos rajono
1000 – 1020 Ceikinių seniūnija, Bažnyčios g. 18, Ceikiniai
1000 – 1020 Linkmenų seniūnija, Parko g., Linkmenys (prie turgavietės)
1100 – 1120 Mielagėnų seniūnija, Mielagėnų miestelio centre
1140 – 1200 Ignalinos seniūnija, Strigailiškio g. 4, Strigailiškis (prie “Seklyčios”)
1200 – 1220 Mielagėnų seniūnija, Senojo kaimo g., Bernotai (prie buvusios valgyklos pastato)
1240 – 1300 Kazitiškio seniūnija, Parko g. 7, Kazitiškis (prie seniūnijos)
1300 – 1320 Mielagėnų seniūnija, Mokyklos g. 2, Gilutos (prie buvusios mokyklos)
1400 – 1420 Dūkšto seniūnija, Aušros g. 3, Dūkštas (prie seniūnijos)
1500 – 1520 Dūkšto seniūnija, D. Šarkos g. 25, Kaniūkai (prie kultūros namų)
1500 – 1520 Didžiasalio seniūnija, Salos g. 23, Didžiasalis (prie seniūnijos)
1600 – 1620 Rimšės seniūnija, Rimšės g., Rimšė (prie parduotuvės)
1600 – 1620 Tverečiaus seniūnija, Česlovo Kudabos g. 27, Tverečius (seniūnijos automobilių stovėjimo aikštelėje)
1800 – 1830 Naujojo Daugėliškio seniūnija, Jaunimo g. 20, Naujasis Daugėliškis (prie seniūnijos)
1800 – 1820 Vidiškių seniūnija, Melioratorių g. 8, Vidiškės (prie seniūnijos)
1900 – 1920 Ignalinos miesto seniūnija, Vasario 16-osios g. 8, Ignalina (prie seniūnijos)
1900 – 2130 Ignalinos miesto seniūnija, Laisvės a., Ignalina
38
8/23/2014
Anykščių rajono
900 – 920 Kavarsko seniūnija, Respublikos g. 8, Kavarskas (prie seniūnijos)
1000 – 1020 Traupio seniūnija, Nevėžio g. 9, Traupis (prie seniūnijos)
1120 – 1140 Troškūnų seniūnija, Nepriklausomybės aikštė, Troškūnai
1220 – 1240 Andrioniškio seniūnija, Anykščių g. 50, Andrioniškis (prie seniūnijos)
1320 – 1340 Viešintų seniūnija, Vytauto g. 26, Viešintos (turgavietėje)
(Atliekas iš anksto galima suvešti į Televizjos g. 16, Viešintos (prie buvusios “Anykščių šilumos” katilinės)
1500 – 1520 Svėdasų seniūnija, J. Tumo-Vaižganto g. 16, Svėdasai (prie seniūnijos)
1600 – 1620 Debeikių seniūnija, J. Biliūno g. 44, Debeikiai (prie seniūnijos)
1700 – 1720 Anykščių kaimiškoji sen., Šilelių g. 3, Naujieji Elmininkai (prie bendruomenės namų)
1800 – 1820 Anykščių miestas., A. Baranausko aikštė, Anykščiai (aikštelėje prieš “Puntuko” viešbutį)
1900 – 1920 Skiemonių seniūnija, Luknos g., Skiemonys (prie pašto)
2000 – 2020 Kurklių seniūnija, Kavarsko g. 7, Kurkliai (prie seniūnijos)
39
8/29/2014
Zarasų
rajono
1000 – 1020 Salako seniūnija, Laisvoji a. 1, Salakas (prie seniūnijos)
1000 – 1020 Antalieptės seniūnija, A. Žilino g. 1, Antalieptė (prie daugiafunkcinio centro)
1100 – 1120 Dusetų seniūnija, Sudeikių g. 6, Vasaknų k. (prie UAB „Vasaknos“ kontoros
1200 – 1220 Dusetų seniūnija, V. Striogos g. 6, Padūstėlis (prie parduotuvės)
1300 – 1320 Dusetų seniūnija, Būgos g. 31A, Dusetos (prie seniūnijos)
1300 – 1320 Turmanto seniūnija, Zarasų g. 38, Turmantas (prie seniūnijos)
1400 – 1420 Zarasų seniūnija, Magučiai (prie bibliotekos)
1400 – 1420 Antazavės seniūnija, Salvės g. 13, Antazavė (prie seniūnijos)
1500 – 1520 Zarasų seniūnija, Dimitriškės (prie žemės ūkio mokyklos)
1600 – 1620 Dusetų seniūnija, Mokyklos g. 1, Sadūnai (prie bendruomenės namų)
1600 – 1620 Zarasų seniūnija, Štadviliai (prie bibliotekos)
1700 – 1720 Imbrado seniūnija, Ežero g. 5, Imbradas (prie daugiafunkcinio centro)
1700 – 1720 Degučių seniūnija, Zarasų g. 8, Degučiai (prie seniūnijos)
1800 – 1820 Suvieko seniūnija, Parko g. 22, Suviekas (prie seniūnijos)
1800 – 1820 Zarasų seniūnija, Šauliai (prie bendruomenės centro)
1900 – 1930 Zarasų miesto seniūnija, Savanorių g. 18, Zarasai (prie prekybos centro „Senukai“)
1900 – 2130 Zarasų miesto seniūnija, Sėlių aikštė, Zarasai
40
8/29/2014
Visagino
1100 – 1120 I mikrorajonas, Parko g. 14, Visaginas (automobilių stovėjimo aikštelėje)
1140 – 1200 II mikrorajonas, Energetikų g. 34, Visaginas (automobilių stovėjimo aikštelėje prie „Maxima“ parduotuvės)
41
8/30/2014
Utenos
rajono
1000 – 1020 Utenos seniūnija, Sodų g. 11, Vaikutėnai (prie administracinio centro)
1000 – 1020 Daugailių seniūnija, Didžioji g., Daugailiai (automobilių stovėjimo aikštelėje)
1100 – 1120 Daugailių seniūnija, Draugystės g., Radeikiai (prie parduotuvės „Aibė“)
1100 – 1120 Utenos seniūnija, J. Asminavičiaus g. 16, Biliakiemis (prie administracinio centro)
1200 – 1220 Sudeikių seniūnija, Aukštaičių g. 10, Sudeikiai (prie kultūros centro)
1300 – 1320 Tauragnų seniūnija, A. Musteikio g. 35, Tauragnai (prie seniūnijos)
1400 – 1420 Saldutiškio seniūnija, Kirdeikiai (prie buvusio vaikų darželio)
1400 – 1420 Užpalių seniūnija, J. Basanavičiaus g. 1, Užpaliai (prie seniūnijos)
1500 – 1520 Vyžuonų seniūnija, autobusų stotelė Vyžuonose (prie parduotuvės „Aibė“)
1600 – 1620 Saldutiškio seniūnija, Laisvės a. 2, Saldutiškis (prie seniūnijos)
1700 – 1720 Leliūnų seniūnija, Leliūnų miestelio aikštėje
1700 – 1720 Kuktiškių seniūnija, Tauragnų g., Kuktiškės (aikštelėje prie kapinių)
1800 – 1820 Leliūnų seniūnija, Taikos g., Pakalnės (prie skelbimų lentos)
1800 – 1820 Utenos seniūnija, Sodžiaus g. 17, Pačkėnai (prie administracinio centro)
1900 – 1930 Leliūnų seniūnija, Tuopų g., Antalgė (prie bibliotekos)
1900 – 1930 Utenos miesto seniūnija, aikštelėje prie Basanavičiaus ir Maironio g. sankryžos, Utena
42
9/5/2014
Druskininkų
1000 – 1020 Viečiūnų seniūnija, Verpėjų g. Viečiūnai (aikštelėje prie fabriko)
1400 – 1420 Leipalingio seniūnija, Alėjos g. 3, Leipalingis (prie seniūnijos)
1800 – 1820 Druskininkų miestas, M.K. Čiurlionio g. 99, Druskininkai (prie parduotuvės „Maxima“)
1900 – 2100 Druskininkų miestas, Vilniaus al. 24, Druskininkai (prie Druskininkų Kultūros centro)
43
9/6/2014
Molėtų
rajono
1000 – 1020 Giedraičių seniūnija, Vilniaus g. 26, Giedraičiai (prie seniūnijos)
1000 – 1020 Luokesos seniūnija, Kijėliai (aikštelė prie konteinerių)
1100 – 1120 Videniškių seniūnija, Šilelio g. Videniškiai (prie Kultūros namų)
1200 – 1220 Dubingių seniūnija, Kranto g. Dubingiai (centrinėje miestelio aikštėje)
1300 – 1320 Balninkų seniūnija, Alaušų g. 21, Balninkai (prie seniūnijos)
1400 – 1420 Joniškio seniūnija, Arino g. Joniškio mstl. (aikštelėje prie parduotuvės)
1500 – 1520 Alantos seniūnija, Turgaus a. 9, Alanta (prie seniūnijos)
1600 – 1620 Inturkės seniūnija, Bažnyčios g. 16, Inturkės k. (prie seniūnijos)
1800 – 1820 Mindūnų seniūnija, Labanoro g. 4, Mindūnų k. (prie parduotuvės)
1800 – 1820 Suginčių seniūnija, Taikos g. 24, Suginčių k. (prie seniūnijos)
1900 – 1920 Čiulėnų seniūnija, Toliejų g. Toliejų k. (prieš seniūniją)
1900 – 1920 Molėtų miestas, Inturkės g. , Molėtai (prie Kultūros namų)
1940 – 2000 Molėtų miestas, Vilniaus g. 95, Molėtai (prie parduotuvės „Iki“)
2000 – 2100 Molėtų miestas, Turgaus g. , Molėtai (aikštelėje prie Vasaros estrados)
44
9/12/2014
Skuodo
rajono
1200 – 1220 Mosėdžio seniūnija, Kęstučio g. Mosėdis (automobilių stovėjimo aikštelėje)
1200 – 1220 Notėnų seniūnija, Notės g. 30, Notėnų k. (prie seniūnijos)
1400 – 1420 Skuodo seniūnija, Skuodo g., Daukšiai (prie parduotuvės)
1400 – 1420 Šačių seniūnija, Beržo g. 1, Šačių k. (prie seniūnijos)
1500 – 1520 Barstyčių seniūnija, Žemaičių Kalvarijos g., Barstyčiai (prie bažnyčios)
1600 – 1620 Lenkimų seniūnija, S. Daukanto g. 59, Lenkimai (prie seniūnijos)
1700 – 1720 Ylakių seniūnija, Sedos g. 3, Ylakiai (prie seniūnijos)
1700 – 1720 Skuodo seniūnija, Mokyklos g., Luknės (prie bendruomenės namų)
1800 – 1820 Skuodo seniūnija, Mokyklos g., Didieji Rūšupiai (prie sporto aikštės)
1800 – 1820 Aleksandrijos seniūnija, Liepų g. 1, Aleksandrijos k. (prieš seniūniją)
1900 – 1920 Skuodo miestas, Vilniaus g. 13, Skuodas (prie savivaldybės)
1900 – 2100 Skuodo miestas, Krantinės g. , Skuodas (prie Jaunimo slėnio)
45
9/13/2014
Neringos
1100 – 1120 Nida, Taikos g. 2 (prie savivaldybės)
1200 – 1220 Preila, Preilos g. 69 (automobilių stovėjimo aikštelėje prie parduotuvės)
1300 – 1320 Pervalka, Pervalkos g. 40A (prie automobilių saugojimo aikštelės)
1400 – 1420 Juodkrantė, L. Rėzos 6A (automobilių stovėjimo aikštelėje prie buvusios „Dilės“)
46
9/13/2014
Šilutės
rajono
1100 – 1120 Švėkšnos seniūnija, Vilkėnų g. Švėkšna (aikštelėje prie tilto)
1200 – 1220 Gardamo seniūnija, Martyno Mažvydo g. Gardamas (prie parduotuvės)
1300 – 1320 Gardamo seniūnija, Tilto g. Šylių k. (prie parduotuvės)
1400 – 1420 Žemaičių Naumiesčio seniūnija, Žemaičių Naumiestis, Pergalės aikštė
1500 – 1520 Šilutės seniūnija, Turgaus a. 2, Šilutė
1600 – 1620 Šiloko g. 3, Juknaičių k. (prie seniūnijos)
1640 – 1700 Saugų seniūnija, Mažosios Lietuvos g. 4, Saugų k. (prieš seniūniją)
1700 – 1720 Usėnų seniūnija, Vytauto g. Usėnai (prie parduotuvės )
1800 – 1820 Katyčių seniūnija, Katyčiai, Turgaus aikštė
1800 – 1820 Kintų seniūnija, Kuršių g. Kintai (prie prekybos centro AIBĖ)
1900 – 1920 Vainuto seniūnija, Vainutas, Turgaus aikštė
1920 – 1940 Rusnės seniūnija, Taikos g. Rusnė (prie autobusų stotelės)
47
9/19/2014
Palangos
1100 – 1120 Nemirsetos seniūnaitija, Nemirsetos autobusų stotelėje (Klaipėdos plentas)
1200 – 1220 Vilemiškės seniūnaitija, Molyno ir Valteriškės gatvių sankryžoje
1240 – 1300 Virbališkės -Medvalakio seniūnaitija, Vasaros g., konteinerių aikštelėje (prie buvusio Ida Basar)
1320 – 1340 Palangos seniūnaitija, Ronžės g. 5a (aikštelėje)
1420 – 1440 Palangos seniūnaitija, Taikos g. 68a (aikštelėje prie „Iki“ parduotuvės)
1520 – 1540 Šventosios seniūnija, Šventosios g. 14, Šventoji (prie seniūnijos)
48
9/19/2014
Kretingos rajono
1100 – 1120 Kretingos seniūnija, Gintaro g. 9, Vydmantai (prie parduotuvės „Salvija“)
1200 – 1220 Kretingos seniūnija, Sodžiaus g. 28, Kretingsodis (prie parduotuvės)
1300 – 1320 Kretingos miesto seniūnija, Rotušės aikštė, Kretinga
1400 – 1420 Kretingos seniūnija, Ašmenos g. 3, Kurmaičiai (prie parduotuvės)
1540 – 1600 Žalgirio seniūnija, Jokūbavo aikštė (prie sankryžos)
1640 – 1700 Žalgirio seniūnija, Raguvos g. 1, Raguviškiai (prie kultūros namų)
1700 – 1720 Darbėnų seniūnija, Lazdininkai (prie kultūros skyriaus)
1740 – 1800 Kartenos seniūnija, Kartenos aikštėje (prie kultūros namų)
1800 – 1820 Darbėnų seniūnija, Skuodo g. 4, Darbėnai (prie seniūnijos)
1840 – 1900 Kūlupėnų seniūnija, Mokyklos g. 7, Kūlupėnai (prie katilinės)
1900 – 1920 Darbėnų seniūnija, Grūšlaukė (prie kultūros skyriaus)
1940 – 2000 Salantų seniūnija, M. Valančiaus g. 5, Salantai (prie seniūnijos)
49
9/20/2014
Klaipėdos rajono
1000 – 1020 Dauparų – Kvietinių seniūnija, Kaštonų g., Gobergiškė (konteinerių aikštelėje)
1000 – 1020 Sendvario seniūnija, Jakai (prie antrinių žaliavų konteinerių)
1100 – 1120 Dovilų seniūnija, Dovilų k. centre (autobusų stotelėje)
1100 – 1120 Sendvario seniūnija, Mazūriškės (prie skelbimų lentos)
1200 – 1220 Dovilų seniūnija, Klaipėdos g. 6, Ketvergiai (aikštelėje prie mokyklos)
1200 – 1220 Sendvario seniūnija, Pušyno g., Radailiai (prie sankryžos)
1300 – 1320 Kretingalės seniūnija, Klaipėdos g. 12, Kretingalė (aikštelėje prieš seniūniją)
1300 – 1320 Priekulės seniūnija, Klaipėdos g. 14, Priekulė (prie seniūnijos)
1400 – 1420 Kretingalės seniūnija, Klaipėdos g. 17, Plikiai (aikštelėje prie kultūros namų)
1500 – 1520 Agluonėnų seniūnija, Mokyklos g. 2, Agluonėnai (prie buvusios parduotuvės)
1600 – 1620 Agluonėnų seniūnija, Vanagiai (prie bažnyčios)
1600 – 1620 Dauparų – Kvietinių seniūnija, Jaunimo g., Kvietiniai (aikštelėje)
1700 – 1720 Veiviržėnų seniūnija, Mokyklos g. 2, Veiviržėnai (prie kultūros centro)
1700 – 1720 Vėžaičių seniūnija, Parko g., Lapiai (aikštelėje prie kultūros namų)
1800 – 1820 Endriejavo seniūnija, Mokyklos g., Endriejavas (miestelio aikštėje)
1800 – 1820 Vėžaičių seniūnija, Vėžaičių turgelio aikštė (prie kooperatyvo parduotuvės)
1900 – 1920 Judrėnų seniūnija, Mokyklos g., Judrėnai (prie parduotuvės)
1900 – 2100 Gargždų seniūnija, Kvietinių g., Gargždai (aikštelėje prie parko)
50
9/25/2014
Telšių
rajono
1100 – 1120 Upynos seniūnija, J. Andriusevičiaus g. 1, Gaulėnai (prie buvusios mokyklos)
1100 – 1120 Varnių seniūnija, Vytauto g. 2, Varniai (prie seniūnijos)
1200 – 1220 Luokės seniūnija, Žemaitės g., Luokė (prie autobusų stotelės)
1200 – 1220 Varnių seniūnija, Gludo g. 2, Pavandenė (prie antrinių žaliavų konteinerių)
1300 – 1320 Upynos seniūnija, Letikų g. 6, Kirkliai (prie kultūros namų)
1300 – 1320 Varnių seniūnija, Širmės g. 8, Janapolė (prie antrinių žaliavų konteinerių)
1400 – 1420 Upynos seniūnija, Kuršėnų g. 26A, Upyna (prie seniūnijos)
1400 – 1420 Žarėnų seniūnija, Ilgio g. 1, Kegai (atliekų rūšiavimo aikštelėje)
1500 – 1520 Tryškių seniūnija, Stoties g. 1, Tryškiai (prie seniūnijos)
1500 – 1520 Žarėnų seniūnija, Varnių g. 1, Žarėnai (prie seniūnijos)
1600 – 1620 Degaičių seniūnija, Anulėnų g. 3, Degaičiai (prie seniūnijos)
1600 – 1620 Viešvėnų seniūnija, Getautės g. 1, Viešvėnai (prie seniūnijos)
1700 – 1720 Ryškėnų seniūnija, Masčio g. 5, Ryškėnai (prie kultūros centro)
1700 – 1720 Nevarėnų seniūnija, Liepų g. 16, Nevarėnai (prie seniūnijos)
1800 – 1820 Gadūnavo seniūnija, Bažnyčios g. 15, Gadūnavas (prie seniūnijos)
1800 – 1820 Gadūnavo seniūnija, Džiuginėnai (prie skelbimų lentos)
1900 – 1920 Gadūnavo seniūnija, Sruojos g., Gedrimai (prie parduotuvės)
1900 – 1920 Telšių seniūnija, Turgaus a. 7, Telšiai (prie seniūnijos)
51
9/26/2014
Rietavo
rajono
1300 – 1320 Medingėnų seniūnija, Plungės g. 1, Medingėnai (prie seniūnijos)
1400 – 1420 Daugėdų seniūnija, Minijos g. 13, Daugėdai (prie seniūnijos)
1620 – 1640 Rietavo seniūnija, Giliogiris (prie kultūros namų)
1720 – 1740 Tverų seniūnija, Tverai (Žemaičių aikštėje)
1900 – 1920 Rietavo seniūnija, Labardžiai (prie bendruomenės namų)
2000 – 2100 Rietavo miesto seniūnija, Parko g. 5, Rietavas (aikštelėje prie kultūros centro)
52
9/26/2014
Plungės
rajono
1000 – 1020 Alsėdžių seniūnija, Platelių g. 9, Alsėdžiai (gaisrinės kieme)
1000 – 1020 Paukštakių seniūnija, Lieplaukės kelias, Paukštakiai (autobusų stotelėje)
1100 – 1120 Žlibinų seniūnija, Plungės g., Kantaučiai (prie kultūros centro)
1100 – 1120 Žemaičių Kalvarijos seniūnija, Gardų a. 6, Žemaičių Kalvarija (prie prekyvietės)
1200 – 1220 Žemaičių Kalvarijos seniūnija, Dvaro g. 8, Gegrėnai (prie parduotuvės)
1200 – 1220 Žlibinų seniūnija, Žemaitės g. 6, Žlibinai (prie seniūnijos)
1300 – 1320 Platelių seniūnija, Žemaičių Kalvarijos g., Plateliai (prie degalinės)
1400 – 1420 Šateikių seniūnija, Žemaitės g., Šateikiai (prie atliekų rūšiavimo konteinerių)
1500 – 1520 Šateikių seniūnija, Minijos g., Aleksandravas (prie atliekų rūšiavimo konteinerių)
1500 – 1520 Stalgėnų seniūnija, Žalioji g. 5, Stalgėnai (prie seniūnijos)
1620 – 1640 Nausodžio seniūnija, Kulių g. 72, Nausodis (prie seniūnijos)
1720 – 1740 Kulių seniūnija, J. Tumo-Vaižganto g. 6, Kuliai (prie kultūros centro)
1820 – 1840 Plungės miesto seniūnija, Senamiesčio aikštė, Plungė
1920 – 1940 Babrungo seniūnija, Platelių g. 21, Babrungas (prie seniūnijos)
53
9/27/2014
Mažeikių rajono
1000 – 1020 Sedos seniūnija, Baranausko a. 1, Seda (prie seniūnijos)
1000 – 1020 Tirkšlių seniūnija, Balėnos (prie parduotuvės “Aibė”)
1100 – 1120 Tirkšlių seniūnija, Tirkšliai (Pušyno aikštelėje)
1100 – 1120 Tirkšlių seniūnija, Ąžuolo g., Užlieknė (prie kultūros namų)
1200 – 1220 Mažeikių apylinkės seniūnija, Bugenių g. 5, Bugeniai (prie parduotuvės)
1200 – 1220 Mažeikių apylinkės seniūnija, Žemaitės g., Krakiai (prie skelbimų lentos)
1300 – 1320 Židikų seniūnija, Taikos g., Ukrinai (prie mokyklos)
1300 – 1320 Viekšnių seniūnija, Tilto g. 12, Viekšniai (prie seniūnijos)
1400 – 1420 Viekšnių seniūnija, Palnosai (prie mokyklos)
1400 – 1420 Židikų seniūnija, M. Pečkauskaitės g., Židikai (turgaus aikštėje)
1520 – 1540 Židikų seniūnija, Tvenkinio g., Pikeliai (aikštelėje centre)
1520 – 1540 Mažeikių apylinkės seniūnija, Liepų g. 2, Purvėnai (poilsio aikštelėje prieš namą)
1620 – 1640 Laižuvos seniūnija, Aušros g. 8, Auksūdys (prie daugiafunkcinio centro)
1720 – 1740 Laižuvos seniūnija, Dariaus ir Girėno g. 20, Laižuva (prie kultūros centro)
1720 – 1740 Reivyčių seniūnija, Leckavos g. 20, Leckava (prie bendruomenės namų)
1820 – 1840 Reivyčių seniūnija, Mokyklos g. 1, Buknaičiai (prie bendruomenės namų)
1900 – 1920 Reivyčių seniūnija, Saulės g. 3, Urvikiai (prie kultūros namų)
1920 – 1940 Šerkšnėnų seniūnija, Vyšnių g. 2, Šerkšnėnai (prie seniūnijos)

Projekto „Mes rūšiuojam“ ir

vasaros kino festivalio

„Sidabrinės Gervės naktys“

Nuostatų 3 priedas

 

VASAROS KINO FESTIVALIŲ GRAFIKAS

Eil. Nr. Data Savivaldybė Renginio vieta Laikas Filmai
1 5/23/2014 Trakų
rajono
Prie Trakų Kultūros rūmų 22:00 “SENELĖS PASAKA”, rež. Valentas Aškinis, Jūratė Leikaitė – Aškinienė
„ŽILVINAS IR EGLĖ“, rež. Antanas Skučas
„ŠUNS DIENOS“, rež. Ieva Veiverytė
„NESAMASIS LAIKAS“, rež. Mykolas Vildžiūnas
2 5/24/2014 Širvintų rajono Širvintų viešosios bibliotekos kiemelyje 22:00 „ŽILVINAS IR EGLĖ“, rež. Antanas Skučas
„ZUIKIO KOPŪSTAI“, rež. Vladislav Berežok, 2011
„SENELĖS PASAKA“, rež. Valentas Aškinis, Jūratė Leikaitė – Aškinienė
„ETIUDAS“,rež. Austėja Urbaitė
„VARDAS TAMSOJE“, rež. Agnė Marcinkevičiūtė
3 5/25/2014 Elektrėnų rajono Prie Elektrėnų kultūros centro 22:00 „ZUIKIO KOPŪSTAI“, rež. Vladislav Berežok, 2011
„ŠUNS DIENOS“, rež. Ieva Veiverytė
„MOTERYS MELUOJA GERIAU. KRISTINA“, rež. Alvydas Šlepikas
4 5/30/2014 Ukmergės rajono Prie Ukmergės piliakalnio 22:00 „ŽILVINAS IR EGLĖ“, rež. Antanas Skučas
„ŠUNS DIENOS“, rež. Ieva Veiverytė
„VARDAS TAMSOJE“, rež. Agnė Marcinkevičiūtė
5 5/31/2014 Švenčionių rajono Prie Švenčionėlių kultūros centro 22:00 „ŽILVINAS IR EGLĖ“, rež. Antanas Skučas
„KADAGIO GATVĖ“, rež. Tadas Vidmantas
„VARDAS TAMSOJE“, rež. Agnė Marcinkevičiūtė
6 6/6/2014 Birštono Prie sanatorijos „Tulpė“ gydyklų 22:00 „ŽILVINAS IR EGLĖ“, rež. Antanas Skučas
„KADAGIO GATVĖ“, rež. Tadas Vidmantas
„SANTA“, rež. Marius Ivaškevičius
7 6/7/2014 Jonavos rajono Prieš Jonavos kultūros centrą 22:00 „KAI AUGA MEDIS“, rež. Birutė Sodeikaitė
„LITUANICOS PASLAPTIS“, rež. Remigijus Sabulis
„ŠUNS DIENOS“, rež. Ieva Veiverytė
„NESAMASIS LAIKAS“ rež. Mykolas Vildžiūnas
8 6/8/2014 Kėdainių rajono Kėdainių Rinkos aikštėje 22:00 „KAI AUGA MEDIS“, rež. Birutė Sodeikaitė
„NEEUKLIDINĖ GEOMETRIJA“, rež. Skirmanta Jakaitė
„ŠUNS DIENOS“, rež. Ieva veiverytė
„KAIP PAVOGTI ŽMONĄ“, rež. Donatas Ulvydas
9 6/13/2014 Kaišiadorių rajono Prie Kaišiadorių kultūros centro 22:00 „ŽILVINAS IR EGLĖ“, rež. Antanas Skučas
„LITUANICOS PASLAPTIS“, rež. Remigijus Sabulis
“ETIUDAS”, rež. Austėja Urbaitė
“NESAMASIS LAIKAS”, rež. Mykolas Vildžiūnas
10 6/14/2014 Kauno
rajono
Raudondvario dvaro kieme 22:00 „ŽILVINAS IR EGLĖ“, rež. Antanas Skučas
„LITUANICOS PASLAPTIS“, rež. Remigijus Sabulis
“VARDAS TAMSOJE“, rež. Agnė Marcinkevičiūtė
11 6/15/2014 Raseinių rajono Raseinių miesto parke 22:00 “ZUIKIO KOPŪSTAI”, rež. Vladislav Berežok
“PUNTUKO AKMUO”, “KARALIENĖS LIŪNAS”, rež. Antanas Skučas
„ŠUNS DIENOS“, rež. Ieva Veiverytė
“KAIP PAVOGTI ŽMONĄ”, rež. Donatas Ulvydas
12 6/19/2014 Šilalės
rajono
Prie Šilalės kultūros centro 22:00 “KAI AUGA MEDIS”, rež. Birutė Sodeikaitė
„LITUANICOS PASLAPTIS“, rež. Remigijus Sabulis
“NESAMASIS LAIKAS”, rež. Mykolas Vildžiūnas
13 6/20/2014 Jurbarko rajono Jurbarko savivaldybės aikštėje 22:00 „ŽILVINAS IR EGLĖ“, rež. Antanas Skučas
„LITUANICOS PASLAPTIS“, rež. Remigijus Sabulis
“VARDAS TAMSOJE“, rež. Agnė Marcinkevičiūtė
14 6/21/2014 Tauragės rajono Prie Tauragės viešbučio “Banga” 22:00 “ŽILVINAS IR EGLĖ” rež. Antanas Skučas
„NEEUKLIDINĖ GEOMETRIJA“, rež. Skirmanta Jakaitė
„ŠUNS DIENOS“, rež. Ieva Veiverytė
“SANTA“, rež. Marius Ivaškevičius
15 6/22/2014 Pagėgių Prie Pagėgių kultūros centro 22:00 „ŽILVINAS IR EGLĖ“, rež. Antanas Skučas
„TRISPALVIS“, rež. Vytautas V. Landsbergis
“NESAMASIS LAIKAS”, rež. Mykolas Vildžiūnas
16 6/27/2014 Šalčininkų rajono Šalčininkų miesto parke 22:00 “PUNTUKO AKMUO”, “KARALIENĖS LIŪNAS”, rež. Antanas Skučas
„LITUANICOS PASLAPTIS“, rež. Remigijus Sabulis
“VARDAS TAMSOJE“, rež. Agnė Marcinkevičiūtė
17 7/4/2014 Kupiškio rajono Prie Kupiškio marių 22:00 “SENELĖS PASAKA”, rež. Jūratė Leikaitė – Aškinienė, Valentas Aškinis
“KAI AUGA MEDIS”, rež. Birutė Sodeikaitė
„ANGLIJOS KARALIENĖ PAGROBĖ MANO TĖVUS“, rež. Ernestas Jankauskas
“VARDAS TAMSOJE“, rež. Agnė Marcinkevičiūtė
18 7/5/2014 Rokiškio rajono Prie Rokiškio krašto muziejaus 22:00 „ŽILVINAS IR EGLĖ“, rež. Antanas Skučas
„ŠUNS DIENOS“, rež. Ieva Veiverytė
“VARDAS TAMSOJE“, rež. Agnė Marcinkevičiūtė
19 7/6/2014 Biržų
rajono
Prie Biržų krašto muziejaus “Sėla” 22:00 „ŽILVINAS IR EGLĖ“, rež. Antanas Skučas
„ANGLIJOS KARALIENĖ PAGROBĖ MANO TĖVUS“, rež. Ernestas Jankauskas
“SANTA“, rež. Marius Ivaškevičius
20 7/11/2014 Pasvalio rajono Pasvalio Smegduobių parke 22:00 “TAIP LAIMA LĖMĖ”, “SENELĖS PASAKA”, rež. Jūratė Leikaitė – Aškinienė, Valentas Aškinis
“PUNTUKO AKMUO”, “KARALIENĖS LIŪNAS”, rež. Antanas Skučas
„ANGLIJOS KARALIENĖ PAGROBĖ MANO TĖVUS“, rež. Ernestas Jankauskas
“NESAMASIS LAIKAS”, rež. Mykolas Vildžiūnas
21 7/12/2014 Panevėžio rajono Miežiškių Angelų slėnyje 22:00 „PUNTUKO AKMUO”, “KARALIENĖS LIŪNAS”, rež. Antanas Skučas
“ZUIKIO KOPŪSTAI”, rež. Vladislav Berežok
“SENELĖS PASAKA”, rež. Valentas Aškinis, Jūratė Leikaitė – Aškinienė
„ŠUNS DIENOS“, rež. Ieva Veiverytė
“VARDAS TAMSOJE“, rež. Agnė Marcinkevičiūtė
22 7/17/2014 Joniškio rajono Žagarės dvaro parke 21:30 “KAI AUGA MEDIS”, rež. Birutė Sodeikaitė
„ANGLIJOS KARALIENĖ PAGROBĖ MANO TĖVUS“, rež. Ernestas Jankauskas
“SANTA“, rež. Marius Ivaškevičius
23 7/18/2014 Kelmės
rajono
Prie Šaukėnų kultūros centro 21:30 “KAI AUGA MEDIS”, rež. Birutė Sodeikaitė
„NEEUKLIDINĖ GEOMETRIJA“, rež. Skirmanta Jakaitė
„ANGLIJOS KARALIENĖ PAGROBĖ MANO TĖVUS“, rež. Ernestas Jankauskas
“NESAMASIS LAIKAS”, rež. Mykolas Vildžiūnas
24 7/26/2014 Pakruojo rajono Pakruojo miesto parke 21:30 “KAI AUGA MEDIS”, rež. Birutė Sodeikaitė
„NEEUKLIDINĖ GEOMETRIJA“, rež. Skirmanta Jakaitė
„ANGLIJOS KARALIENĖ PAGROBĖ MANO TĖVUS“, rež. Ernestas Jankauskas
“SANTA“, rež. Marius Ivaškevičius
25 8/1/2014 Kazlų Rūdos Kazlų Rūdos miesto parke 21:30 „ŽILVINAS IR EGLĖ“, rež. Antanas Skučas
„LITUANICOS PASLAPTIS“, rež. Remigijus Sabulis
„ANGLIJOS KARALIENĖ PAGROBĖ MANO TĖVUS“, rež. Ernestas Jankauskas
“NESAMASIS LAIKAS”, rež. Mykolas Vildžiūnas
26 8/2/2014 Marijampolės Marijampolės Poezijos parke 21:30 „ŽILVINAS IR EGLĖ“, rež. Antanas Skučas
„ANGLIJOS KARALIENĖ PAGROBĖ MANO TĖVUS“, rež. Ernestas Jankauskas
“KAIP PAVOGTI ŽMONĄ”, rež. Donatas Ulvydas
27 8/3/2014 Vilkaviškio rajono Prie Vilkaviškio kultūros centro 21:30 “KAI AUGA MEDIS”, rež. Birutė Sodeikaitė
„NEEUKLIDINĖ GEOMETRIJA“, rež. Skirmanta Jakaitė
„ŠUNS DIENOS“, rež. Ieva Veiverytė
“VARDAS TAMSOJE“, rež. Agnė Marcinkevičiūtė
28 8/8/2014 Kalvarijos Kalvarijos kultūros ir poilsio parke 21:30 “KAI AUGA MEDIS”, rež. Birutė Sodeikaitė
„NEEUKLIDINĖ GEOMETRIJA“, rež. Skirmanta Jakaitė
„ANGLIJOS KARALIENĖ PAGROBĖ MANO TĖVUS“, rež. Ernestas Jankauskas
“SANTA“, rež. Marius Ivaškevičius
29 8/9/2014 Šakių
rajono
Zyplių dvare 21:30 „NEEUKLIDINĖ GEOMETRIJA“, rež. Skirmanta Jakaitė
„ANGLIJOS KARALIENĖ PAGROBĖ MANO TĖVUS“, rež. Ernestas Jankauskas
“NESAMASIS LAIKAS”, rež. Mykolas Vildžiūnas
30 8/10/2014 Akmenės rajono Ventos miesto estradoje 21:30 „ŽILVINAS IR EGLĖ“, rež. Antanas Skučas
„LITUANICOS PASLAPTIS“, rež. Remigijus Sabulis
“VARDAS TAMSOJE“, rež. Agnė Marcinkevičiūtė
31 8/15/2014 Lazdijų
rajono
Veisiejų miesto parke 21:30 “KAI AUGA MEDIS”, rež. Birutė Sodeikaitė
„ANGLIJOS KARALIENĖ PAGROBĖ MANO TĖVUS“, rež. Ernestas Jankauskas
“VARDAS TAMSOJE“, rež. Agnė Marcinkevičiūtė
32 8/16/2014 Varėnos rajono Varėnos miesto parke 21:30 “SENELĖS PASAKA”, rež. Jūratė Leikaitė – Aškinienė, Valentas Aškinis
“PUNTUKO AKMUO”, “KARALIENĖS LIŪNAS”, rež. Antanas Skučas
“ZUIKIO KOPŪSTAI”, rež. Vladislav Berežok
„ŠUNS DIENOS“, rež. Ieva Veiverytė
“SANTA“, rež. Marius Ivaškevičius
33 8/22/2014 Alytaus miesto Alytaus miesto sode 21:30 „ŽILVINAS IR EGLĖ“, rež. Antanas Skučas
„ANGLIJOS KARALIENĖ PAGROBĖ MANO TĖVUS“, rež. Ernestas Jankauskas
„NESAMASIS LAIKAS”, rež. Mykolas Vildžiūnas
34 8/23/2014 Ignalinos rajono Ignalinos miesto aikštėje 21:30 „ŽILVINAS IR EGLĖ“, rež. Antanas Skučas
„ANGLIJOS KARALIENĖ PAGROBĖ MANO TĖVUS“, rež. Ernestas Jankauskas
„VARDAS TAMSOJE“, rež. Agnė Marcinkevičiūtė
35 8/24/2014 Anykščių rajono Šventosios centrinėje terasoje 21:30 „ŽILVINAS IR EGLĖ“, rež. Antanas Skučas
“SENELĖS PASAKA”, rež. Jūratė Leikaitė – Aškinienė, Valentas Aškinis
„ŠUNS DIENOS“, rež. Ieva Veiverytė
“VARDAS TAMSOJE“, rež. Agnė Marcinkevičiūtė
36 8/29/2014 Zarasų
rajono
Zarasų Sėlių aikštėje 21:30 “KAI AUGA MEDIS”, rež. Birutė Sodeikaitė
„NEEUKLIDINĖ GEOMETRIJA“, rež. Skirmanta Jakaitė
„ANGLIJOS KARALIENĖ PAGROBĖ MANO TĖVUS“, rež. Ernestas Jankauskas
“SANTA“, rež. Marius Ivaškevičius
37 8/30/2014 Visagino Visagino kultūros centro mažajame amfiteatre 21:30 „KAI AUGA MEDIS”, rež. Birutė Sodeikaitė
„NEEUKLIDINĖ GEOMETRIJA“, rež. Skirmanta Jakaitė
“PUNTUKO AKMUO”, rež. Antanas Skučas
„ANGLIJOS KARALIENĖ PAGROBĖ MANO TĖVUS“, rež. Ernestas Jankauskas
“VARDAS TAMSOJE“, rež. Agnė Marcinkevičiūtė
38 8/31/2014 Utenos
rajono
Prie Dauniškio ež., Utenoje 21:30 “KAI AUGA MEDIS”, rež. Birutė Sodeikaitė
„LITUANICOS PASLAPTIS“, rež. Remigijus Sabulis
“NESAMASIS LAIKAS”, rež. Mykolas Vildžiūnas
39 9/5/2014 Druskininkų rajono Druskininkų miesto pramogų aikštėje 21:30 “KAI AUGA MEDIS”, rež. Birutė Sodeikaitė
„ANGLIJOS KARALIENĖ PAGROBĖ MANO TĖVUS“, rež. Ernestas Jankauskas
“SANTA“, rež. Marius Ivaškevičius
40 9/6/2014 Molėtų
rajono
Molėtų vasaros estradoje 21:30 „PUNTUKO AKMUO“, rež. Antanas Skučas
„ANGLIJOS KARALIENĖ PAGROBĖ MANO TĖVUS“, rež. Ernestas Jankauskas
“VARDAS TAMSOJE“, rež. Agnė Marcinkevičiūtė
41 9/12/2014 Skuodo
rajono
Skuodo kultūros centre 21:30 “SENELĖS PASAKA”, rež. Jūratė Leikaitė – Aškinienė, Valentas Aškinis
„ANGLIJOS KARALIENĖ PAGROBĖ MANO TĖVUS“, rež. Ernestas Jankauskas
“SANTA“, rež. Marius Ivaškevičius
42 9/13/2014 Neringos Juodkrantės Liudviko Rėzos kultūros centro estradoje 21:30 “PUNTUKO AKMUO”, “KARALIENĖS LIŪNAS”, rež. Antanas Skučas
„LITUANICOS PASLAPTIS“, rež. Remigijus Sabulis
“NESAMASIS LAIKAS”, rež. Mykolas Vildžiūnas
43 9/14/2014 Šilutės
rajono
Šilutės miesto uoste 21:30 “PUNTUKO AKMUO”, “KARALIENĖS LIŪNAS”, rež. Antanas Skučas
“SENELĖS PASAKA”, rež. Jūratė Leikaitė – Aškinienė, Valentas Aškinis
„ANGLIJOS KARALIENĖ PAGROBĖ MANO TĖVUS“, rež. Ernestas Jankauskas
“NESAMASIS LAIKAS”, rež. Mykolas Vildžiūnas
44 9/12/2014 Palangos miesto Prie Palangos jūros tilto 21:30 „ŽILVINAS IR EGLĖ“, rež. Antanas Skučas
„ANGLIJOS KARALIENĖ PAGROBĖ MANO TĖVUS“, rež. Ernestas Jankauskas
“VARDAS TAMSOJE“, rež. Agnė Marcinkevičiūtė
45 9/21/2014 Klaipėdos rajono Gargždų miesto parke 21:30 “KAI AUGA MEDIS”, rež. Birutė Sodeikaitė
„ANGLIJOS KARALIENĖ PAGROBĖ MANO TĖVUS“, rež. Ernestas Jankauskas
“SANTA“, rež. Marius Ivaškevičius
46 9/26/2014 Rietavo
rajono
Oginskių kultūros ir istorijos muziejaus kiemelyje “KAI AUGA MEDIS”, rež. Birutė Sodeikaitė
„ŠUNS DIENOS“, rež. Ieva Veiverytė
“VARDAS TAMSOJE“, rež. Agnė Marcinkevičiūtė
47 9/27/2014 Mažeikių rajono Sodų trikampio skvere, Mažeikiuose 21:30 “SENELĖS PASAKA”, rež. Jūratė Leikaitė – Aškinienė, Valentas Aškinis
„ANGLIJOS KARALIENĖ PAGROBĖ MANO TĖVUS“, rež. Ernestas Jankauskas
“NESAMASIS LAIKAS”, rež. Mykolas Vildžiūnas
48 9/28/2014 Telšių
rajono
Telšių miesto amfiteatre 21:30 “SENELĖS PASAKA”, rež. Jūratė Leikaitė – Aškinienė, Valentas Aškinis
„ŠUNS DIENOS“, rež. Ieva Veiverytė
“SANTA“, rež. Marius Ivaškevičius

PROJEKTO  METU SURENKAMŲ EEĮ  IR NB ATLIEKŲ PAVYZDŽIAI

Elektros ir elektroninės įrangos pavyzdžiai (pagal kategorijas):

 1. Stambūs namų apyvokos prietaisai

1.1. Stambūs šaldymo prietaisai

1.2. Šaldytuvai

1.3. Šaldikliai

1.4. Kiti stambūs maisto šaldymo, konservavimo ir saugojimo prietaisai

1.5. Skalbimo mašinos

1.6. Drabužių džiovintuvai

1.7. Indaplovės

1.8. Maisto ruošimo prietaisai

1.9. Elektrinės viryklės

1.10. Elektrinės viryklėlės

1.11. Mikrobangų krosnelės

1.12. Kiti stambūs maisto ruošimo ir kitokio maisto apdorojimo prietaisai

1.13. Elektriniai šildymo prietaisai

1.14. Elektriniai radiatoriai

1.15. Kiti stambūs kambarių, lovų, sėdimųjų baldų šildymo prietaisai

1.16. Elektriniai ventiliatoriai

1.17. Oro kondicionavimo prietaisai

1.18. Kita ventiliavimo, oro traukos ir kondicionavimo įranga

1.19. Kiti stambūs namų apyvokos prietaisai

 

 1. Smulkūs namų apyvokos prietaisai

2.1. Dulkių siurbliai

2.2. Kilimų valymo prietaisai

2.3. Kiti valymo prietaisai

2.4. Siuvimo, mezgimo, audimo ir kitokie tekstilės gaminių apdorojimo prietaisai

2.5. Lygintuvai ir kiti skalbinių lyginimo, gręžimo bei kitokios priežiūros prietaisai

2.6. Skrudintuvai

2.7. Keptuvės

2.8. Smulkintuvai, kavamalės ir talpyklų ar pakuočių atidarymo ar sandarinimo įranga

2.9. Elektriniai peiliai

2.10. Plaukų kirpimo, džiovinimo, dantų valymo, skutimosi ir masažavimo prietaisai bei kiti kūno priežiūros prietaisai

2.11. Rankiniai ir staliniai laikrodžiai bei laiko matavimo, rodymo ar fiksavimo įranga

2.12. Svarstyklės

2.13. Kiti smulkūs namų apyvokos prietaisai

 

 1. IT ir telekomunikacinė įranga

3.1. Centralizuoto duomenų apdorojimo įranga:

3.1.1. Universalieji komplektai (serverinės įrangos komplektai)

3.1.2. Minikompiuteriai

3.1.3. Spausdintuvų blokai

3.2. Asmeninio naudojimo IT ir telekomunikacinė įranga:

3.2.1. Asmeniniai kompiuteriai (kartu su centriniu procesoriumi, pele, monitoriumi ir klaviatūra)

3.2.2. Nešiojamieji kompiuteriai (kartu su centriniu procesoriumi, pele, monitoriumi ir klaviatūra)

3.2.3. Kompiuterinės užrašų knygelės 13

3.2.4. Delniniai kompiuteriai

3.2.5. Spausdintuvai

3.2.6. Kopijavimo įranga

3.2.7. Elektrinės ir elektroninės rašomosios mašinėlės

3.2.8. Kišeninės ir stalinės skaičiavimo mašinėlės

3.2.9. Kita elektroninio informacijos rinkimo, saugojimo, apdorojimo, pateikimo ar perdavimo įranga ir produktai

3.2.10. Vartotojų terminalai ir sistemos

3.2.11. Faksimiliniai aparatai

3.2.12. Teleksai

3.2.13. Telefonai

3.2.14. Taksofonai

3.2.15. Bevieliai telefonai

3.2.16. Mobilieji telefonai

3.2.17. Atsakiklių sistemos

3.2.18. Kiti garso, vaizdo ar kitos informacijos perdavimo telekomunikacinėmis priemonėmis produktai ar įranga

3.3. Kita IT ir telekomunikacinė įranga bei kartu naudojamos jos dalys (pvz., kompiuterių klaviatūros, pelės, monitoriai, mobiliųjų telefonų krovikliai ir pan.)

 

 1. Vartojimo įranga

4.1. Radijo aparatai

4.2. Televizoriai

4.3. Vaizdo kameros

4.4. Vaizdo grotuvai

4.5. Garso grotuvai

4.6. Garso stiprintuvai

4.7. Muzikos instrumentai

4.8. Fotoaparatai ir kiti garso ar vaizdo įrašymo ar atkūrimo įtaisai ar įranga, įskaitant signalus ar kitas garso ar vaizdo

paskirstymo technologijas, išskyrus telekomunikacijų

4.9. Kita vartojimo įranga bei kartu naudojamos jos dalys (pvz., televizorių, vaizdo ar garso grotuvų nuotolinio valdymo pulteliai, ausinės, mikrofonai ir pan.)

 

 1. Apšvietimo įranga

5.1. Fluorescencinių lempų šviestuvai, išskyrus buityje naudojamus šviestuvus

5.2. Tiesios fluorescencinės lempos

5.3. Kompaktinės fluorescencinės lempos

5.4. Didelio ryškumo išlydžio lempos, įskaitant suslėgto natrio lempas ir metalų halidų lempas

5.5. Ţemo slėgio natrio lempos

5.6. Kita apšvietimo įranga arba įranga, skirta šviesai skleisti ar reguliuoti, išskyrus volframines lemputes

5.7. Kita apšvietimo įranga

 

 1. Elektriniai ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus)

6.1. Grąžtai

6.2. Pjūklai

6.3. Siuvimo mašinos

6.4. Tekinimo, malimo, šlifavimo, smulkinimo, pjovimo, kapojimo, kirpimo, gręžimo, skylių darymo, perforavimo, lankstymo, lenkimo ar panašaus medžio, metalo ar kitų medžiagų apdorojimo įranga

6.5. Kniedijimo, kalimo, veržimo arba kniedžių, vinių, varžtų ištraukimo ar panašios paskirties įrankiai

6.6. Virinimo, litavimo ar panašios paskirties įrankiai

6.7. Skystų ar dujinių medžiagų purškimo, skleidimo, paskirstymo ar kitokio apdorojimo kitomis priemonėmis įranga

6.8. Vejos pjovimo ar kitų sodo darbų įrankiai

6.9. Kiti elektriniai ir elektroniniai įrankiai (išskyrus stambius stacionarius pramoninius prietaisus)

 

 1. Žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

7.1. Elektriniai traukinukai ar lenktyninių automobilių komplektai

7.2. Rankiniai vaizdo žaidimų pultai

7.3. Vaizdo žaidimai

7.4. Kompiuteriai, naudojami dviračiuose, nardymo, bėgimo, irklavimo ir kitoje įrangoje

7.5. Elektrinių ar elektroninių komponentų turinti sporto įranga

7.6. Monetiniai aparatai 14

7.8. Kiti žaislai, laisvalaikio ir sporto įranga

 

 1. Medicininiai prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus)

8.1. Radioterapijos įranga

8.2. Kardiologiniai aparatai

8.3. Dializės aparatai

8.4. Plaučių respiratoriai

8.5. Branduolinės medicinos aparatai

8.6. Laboratorinė įranga in-vitro diagnozėms

8.7. Analizatoriai

8.8. Šaldymo kameros

8.9. Vaisingumo testai

8.10. Kiti ligos, sužeidimo ar negalios nustatymo, apsaugojimo nuo jų, stebėjimo, gydymo, palengvinimo aparatai

8.11. Kiti medicininiai prietaisai (išskyrus implantuotus ir infekuotus produktus)

 

 1. Stebėsenos ir kontrolės prietaisai

9.1. Dūmų detektoriai

9.2. Šilumos reguliatoriai

9.3. Termostatai

9.4. Matavimo, svėrimo ar derinimo prietaisai, naudojami kaip buitinė ar laboratorijų įranga

9.5. Kiti stebėjimo ir kontrolės prietaisai, naudojami pramoniniuose įrenginiuose (pvz., valdymo pultuose)

9.6. Kiti stebėsenos ir kontrolės prietaisai

 

 1. Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai

10.1. Automatiniai karštų gėrimų išdavimo įtaisai

10.2. Automatiniai karštų ar šaltų butelių ar skardinių išdavimo įtaisai

10.3. Automatiniai kietų produktų išdavimo įtaisai

10.4. Automatiniai pinigų išdavimo įtaisai

10.5. Visi įtaisai, automatiškai išduodantys bet kuriuos produktus.

 

Nešiojamųjų baterijų pavyzdžiai

 

Tai sandarios baterijos, kuriuos vartotojas galėtų nesunkiai nešti rankose. Šiai rūšiai priskiriamos bet kurios baterijos, kurias vartotojai paprastai gali naudoti buityje. Pavyzdžiui, vieno elemento baterijos (AA, AAA tipo baterijos ir pan.), taip pat baterijos, kurias vartotojai naudoja žaisluose ir buitiniuose prietaisuose, pavyzdžiui, elektriniuose dantų šepetukuose, skustuvuose ir rankiniuose dulkių siurbliuose (įskaitant panašią įrangą, naudojamą mokyklose, parduotuvėse) ir pan.

Nešiojamosios baterijos skirstomi į tris pagrindinius tipus: neįkraunamos (vienkartinės), sagos formos elementai ir įkraunamos.