PROJEKTO „MES RŪŠIUOJAM AUTOSERVISE“ NUOSTATAI 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Projekto „Mes rūšiuojam Autoservise“ (toliau – Projektas) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Projekto tikslus, organizavimo, atliekų surinkimo, vertinimo, dalyvių ir laimėtojų apdovanojimo tvarką.

2. Projektą organizuoja Gamintojų ir Importuotojų Asociacija (toliau – GIA), UAB „Atliekų tvarkymo centras“.

3. Projekto metu iš transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą vykdančių įmonių (toliau – Autoservisai) bus renkamos vidaus degimo variklių degalų, tepalų, oro filtrų, automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekos (toliau – Atliekos)

Atliekas rinks UAB „Atliekų tvarkymo centras“. Projektą koordinuoja – Julius Pinkevičius, tel. 8 (5) 206 0900, mob. tel. 8 684 03849, el. paštas julius@atc.lt.

4. Projekto partneriai:

     4.1.   UAB „AD Baltic“ (www.adbaltic.lt);

     4.2.   UAB „Autopsa“ (www.liqui-moly.lt);

     4.4.  UAB „Biosistema“ (www.biosistema.lt);

     4.5.  UAB „Strategija“ (www.gocrazy.lt);

     4.7.  UAB „Forum Cinemas“ (www.forumcinemas.lt);

     4.8.   UAB „Inter Cars Lietuva“ (www.intercars.lt);

     4.9.   UAB „Jupojos technika“ (www.jupojostechnika.eu);

     4.10.  UAB „Maturė“ (www.mfilter.lt);

     4.11.  UAB „Metaloidas“ (www.metaloidas.lt);

     4.12. UAB „O‘Pen Lietuva“ (www.o-pen.lt);

     4.13. UAB „P. Markevičius ir Ko“ (www.pmarkevicius.lt);

     4.14. UAB „Romasta group“ (www.romasta.lt);

     4.15. UAB „Skuba“ (www.skuba.lt);

     4.16. UAB „Skorpiono takas“ (www.st-sport.lt).

II. PROJEKTO DALYVIAI IR TIKSLAS

5. Projekte gali dalyvauti visi Lietuvos Autoservisai.

6. Projekte pageidaujantys dalyvauti Autoservisai gali registruotis žodžiu – tel. 8 (5) 206 0901, mob. tel. 8 684 03849, raštu – Riovonių g. 2A, Vilnius, elektroniniu paštu info@mesrusiuojam.lt, internetinėje svetainėje www.mesrusiuojam.lt, pateikiant šiuos duomenis: pavadinimą, adresą, kontaktinį asmenį ir kontaktus, Autoservise esančių keltuvų ir/ar duobių skaičių, aptarnaujamo transporto rūšį (lengvieji automobiliai, sunkusis transportas), Narį (-ius), kurio (-ių) klientas (-ai) yra Autoservisas. Taip pat, Autoservisus norinčius dalyvauti projekte, gali registruoti įmonės, nurodytos Nuostatų 1 priede, pateikdami minėtus Autoservisų duomenis.

7. Įmonės, nurodytos Nuostatų 1 priede, tvirtins Projekte užsiregistravusių Autoservisų atitikimą Nuostatų 5 punkte nurodytam reikalavimui.

8. Projekto tikslas – skatinti ir mokyti Autoservisus rūšiuoti ir rinkti atskirai Atliekas, jų nešalinti su kitomis atliekomis, vykdyti savo veiklą atsižvelgiant į aplinkos taršos mažinimą, šviesti ir informuoti visuomenę apie atliekų rūšiavimą ir draugišką aplinkai veiklą.

III. PROJEKTO EIGA

9. Projektas prasideda 2015 metų rugsėjo mėn. ir baigiasi 2016 metų liepos mėn. Projektas tęstinis.

10. Visiems Projekte dalyvaujantiems Autoservisams yra išdalinami Projekto plakatai ir esant poreikiui talpos Atliekoms kaupti.

11. Projekto metu organizuojamos dvi Atliekų surinkimo akcijos. Pirmoji Akcija vyks nuo 2016 metų rugsėjo mėn. iki 2017 metų vasario mėn. Antroji Atliekų surinkimo Akcija vyks nuo 2017 metų kovo mėn. iki 2017 metų liepos mėn.

12. Atliekų surinkimo akcijų metu Atliekas surenkanti įmonė – UAB „Atliekų tvarkymo centras“, su Autoservisu suderintu laiku atvyksta į Autoservisą ir paima sukauptas Atliekas. Atliekos yra pasveriamos ir Autoserviso atstovui yra perduodamas dokumentas, kuriame yra nurodomas paimtų Atliekų kiekis. Atliekų surinkėjas pagal rinkos kainas sumoka Autoservisui už iš jo paimtas Atliekas.

13. Projekto metu surenkamos visų rūšių atliekos nurodytos Nuostatų 2 priede.

14. Informacija apie Projektą, Projekte dalyvaujančius Autoservisus, Projekto partnerius viso Projekto metu viešinama GIA pasirinktose informacinės sklaidos priemonėse.

 IV. PRIZAI

15. Prizai skirti Autoservisų darbuotojams. Projekto partneriai, t.y. prizų steigėjai, iš kurių Autoservisas pasibaigus Projektui už surinktus taškus gali išsirinkti prizus, yra šios įmonės:

1)      Sporto prekės – UAB “Skorpiono takas“ (internetinė prekyba – www.st-sport.lt);

2)      Kanceliarinės prekės – UAB „O‘Pen Lietuva“ (internetinė prekyba – www.o-pen.lt);

3)      Karinės pramogos gamtoje – UAB „Strategija“ (www.gocrazy.lt);

4)      Kino teatras – UAB „Forum Cinemas“ (www.forumcinemas.lt).

16. Prizai skirti Autoservisams. Informacija ruošiama…

V. PROJEKTO DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

17. Už Projekto metu surinktas Atliekas Autoservisams yra skiriami taškai – už vieną toną  surinktų ir perduotų Atliekų tvarkytojui Atliekų yra skiriama 30 taškų, vieno taško vertė – 1 euras. Taškai už alyvų atliekas neskaičiuojami.

18. Tarpiniai Projekto rezultatai skaičiuojami pasibaigus pirmajai Atliekų surinkimo akcijai (2017 m. vasario mėn.), galutiniai Projekto rezultatai suskaičiuojami iki 2017 m. rugpjūčio mėnesio 31 dienos.

19. Projekto organizatoriai iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. internetinėje svetainėje www.mesrusiuojam.lt patalpina informaciją apie viso Projekto metu pasiektus rezultatus, t.y. pateikia informaciją apie Projekte dalyvavusius Autoservisus (pavadinimas, adresas) bei surinktų Atliekų kiekį.

20. Autoservisas, tapęs dviejų ar daugiau prizų iš nurodytų 16. punkte, laimėtoju, gauna tik vieną iš laimėtų prizų, o kiti prizai atitenka žemesnes vietas užėmusiems Autoservisams.

21. Pasibaigus Projektui, Autoservisai įvertinę surinktų taškų skaičių bei prizų ir (ar) paslaugų poreikį išsirenka Nuostatų 15 punkte nurodytą (-us) partnerį (-ius), iš kurio (-ių) už surinktus taškus pageidauja gauti prekių ir/ar paslaugų. Autoservisas gali išsirinkti vieną ar kelis iš Nuostatų 15 punkte nurodytų partnerių, t.y. už surinktus taškus gali gauti prekių ir (ar) paslaugų iš kelių Projekto partnerių. Informaciją apie Projekto partnerį (-ius), iš kurio (-ių) už surinktus taškus Autoservisas pageidauja gauti prekių ir/ar paslaugų pateikia organizatoriams užpildant Nuostatų 3 priede pateiktą formą ir ją pateikiant raštu – Riovonių g. 2A, Vilnius arba elektroniniu paštu info@mesrusiuojam.lt iki 2017 m. rugsėjo 25 d. Organizatoriai per 10 darbo dienas iš Autoservisų gautą informaciją perduoda Nuostatų 15 punkte nurodytam (-iems) partneriui (-iams). Praėjus 10 darbo dienų nuo Nuostatų 3 priedo pateikimo organizatoriams,  Autoservisas kreipiasi į pasirinktą (-us) Projekto partnerį (-ius) ir už Nuostatų 3 priede nurodytą taškų sumą išsirenka prekių ir/ar paslaugų. Tikslesnė informacija apie prizų atsiėmimą (kontaktinius asmenis, prizus, prizų perdavimo būdus ir pan.) iš Nuostatų 15 punkte nurodyto (-ų) Projekto partnerio (-ių) bus pateikta visiems Projekto dalyviams Projekto metu.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Papildoma informacija teikiama tel. 8 (5) 206 0901, mob. tel. 8 684 03849, el. paštu julius@atc.lt ir info@mesrusiuojam.lt.

23. Visa informacija susijusi su Projektu bus skelbiama Projekto internetinėje svetainėje –  www.mesrusiuojam.lt.

24. Projekto organizatoriai gali įsteigti papildomus prizus ir (ar) atsiradus papildomoms, Projekto pradžioje nenumatytoms aplinkybėms patikslinti Nuostatus.

Projekto „Mes rūšiuojam Autoservise“

Nuostatų 2 priedas

PROJEKTO  METU SURENKAMŲ ATLIEKŲ PAVYZDŽIAI

Apmokestinamųjų gaminių atliekos:

16 01 07*        vidaus degimo variklių tepalų filtrai,

16 01 21*        vidaus degimo variklių kuro filtrai,

16 01 21*        vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai,

16 01 21*        automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai.

 Alyvų atliekos:

 13 01 04*        chlorintosios emulsijos,

13 01 05*        nechlorintosios emulsijos,

13 01 09*        chlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra mineralų,

13 01 10*        nechlorintoji alyva hidraulinėms sistemoms, kurioje yra mineralų,

13 01 11*        sintetinė alyva hidraulinėms sistemoms,

13 01 12*        lengvai biologiškai suyranti alyva hidraulinėms sistemoms,

13 01 13*        kita alyva hidraulinėms sistemoms,

13 02 04*        mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva,

13 02 05*        mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva,

13 02 06*        sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva,

13 02 07*        lengvai biologiškai suyranti variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva,

13 02 08*        kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva,

13 03 06*        mineralinė chlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva, nenurodyta 13 03 01,

13 03 07*        mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva,

13 03 08*        sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva,

13 03 09*        lengvai biologiškai suyranti izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva,

13 03 10*        izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva;