PROJEKTO „MES RŪŠIUOJAM SKM“ NUOSTATAI

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Projekto „Mes rūšiuojam SKM“ (toliau – Projektas) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Projekto tikslus, organizavimo, atliekų surinkimo, vertinimo, dalyvių ir laimėtojų apdovanojimo tvarką.
 2. Projektą organizuoja Gamintojų ir Importuotojų Asociacija (GIA) ir VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ (EGIO) (toliau – Organizatoriai).
 3. Projekto metu Sostinės krepšinio mokyklos (toliau – SKM) mokiniai renka ir priduoda buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos (toliau – EEĮ) ir nešiojamųjų baterijų (toliau – NB) atliekas. Atliekas priima UAB „Atliekų tvarkymo centras“. Projektą koordinuoja – Julius Pinkevičius, tel. 8 (5) 206 0900, mob. tel. 8 684 03849, el. paštas julius@atc.lt.
 1. Projekto partneriai:
  • UAB „Forum Cinemas“ (forumcinemas.lt);
  • UAB „Pramogų vėjas“ (www.transrent.lt);
  • UAB „Skorpiono takas“ (st-sport.lt);
  • UAB „Strategija“ (gocrazy.lt).
  • UAB „Sanifinas“ (internetinė prekyba žaislais ir stalo žaidimais – limpopo.lt);
  • UAB „VIPsupply“ (internetinė prekyba knygomis – knygos.lt)
  • VšĮ „Promo kartas“ (promsportas.lt)

II. PROJEKTO DALYVIAI IR TIKSLAS

 1. Projekte gali dalyvauti visos SKM komandos, jų treneriai.
 2. SKM komandos norinčios dalyvauti projekte gali registruotis žodžiu – tel. 8 (5) 206 0901, mob. tel. 8 684 03849, elektroniniu paštu info@mesrusiuojam.lt, pateikiant šiuos duomenis: komandos pavadinimą, kontaktinį asmenį ir kontaktus.
 3. Projekto tikslas – skatinti ir mokyti visuomenę rūšiuoti ir rinkti atskirai EEĮ ir NB atliekas, jų nešalinti su kitomis atliekomis, mažinti aplinkos taršą atliekomis, šviesti ir informuoti visuomenę. Taip pat siekti, kad EEĮ ir NB atliekas žmonės galėtų priduoti kiek įmanoma patogiau, arčiau namų ar darbo vietų.

 

III. PROJEKTO EIGA

 1. Projektas prasideda 2015 metų vasario 9 d. ir baigiasi 2015 metų rugsėjo 15 dieną.
 2. Visoms Projekte dalyvaujančioms komandoms yra išdalijamos informacinės skrajutės, kuriose pateikiama informacija, kur ir kokias atliekas reikia priduoti.
 3. Projekto rezultatai vertinami pasibaigus visam Projektui.
 4. Projekto metu SKM mokiniai pristato EEĮ ir NB atliekas UAB „Atliekų tvarkymo centrui“ (Riovonių g. 2A, Vilnius) arba UAB „Atliekų tvarkymo centras“ su SKM suderintu laiku atvyksta į mokyklą ir paima sukauptas EEĮ ir/ar NB atliekas. Visos atliekos yra iš karto pasveriamos ir komandos atstovui yra išduodamas dokumentas, kuriame nurodomas paimtų atliekų kiekis ir rūšis.
 5. Projekto metu surenkamos visų rūšių EEĮ ir NB atliekos. Surenkamų EEĮ ir NB atliekų pavyzdžiai pateikiami Nuostatų 1 priede.

IV. PRIZAI

 1. Projekto prizai skirstomi į dvi grupes:

        14.1. Prizai skirti mokiniams. Projekto partneriai, iš kurių SKM komandos pasibaigus Projektui už surinktus taškus gali išsirinkti prizus, yra šios įmonės:

 • Karinės pramogos gamtoje – UAB „Strategija“ (gocrazy.lt);
 • Kino teatras – UAB „Forum Cinemas“ (www.forumcinemas.lt);
 • Sporto prekės – UAB „Skorpiono takas“ (st-sport.lt);
 • Transporto nuoma – UAB „Pramogų vėjas“ (transrent.lt).
 • Žaislai ir stalo žaidimai – UAB „Sanifinas“ (limpopo.lt)
 • Knygos – UAB „VIPsupply“ (www.knygos.lt)

        14.2. Prizai skirti komandoms. Pagrindinis prizas daugiausiai EEĮ ir NB atliekų surinkusiai SKM komandai pasivažinėjimas su kartingais Plytinės kartodrome, prizą įsteigė VšĮ „Promo kartas“ (www.promsportas.lt).

V. PROJEKTO DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

 1. Už Projekto metu surinktas EEĮ ir NB atliekas yra skiriami taškai. Už 1000 kg EEĮ atliekų skiriami 86,89 taškai (1 taško vertė 1 euras), už 1000 kg NB atliekų skiriami 579,24 taškai.
 2. Galutiniai Projekto rezultatai suskaičiuojami iki 2015 m. spalio 1 dienos.
 3. Projekto organizatoriai iki 2015 m. spalio 1 d. internetinėje svetainėje mesrusiuojam.lt patalpina informaciją apie viso Projekto metu pasiektus rezultatus, t.y. pateikia informaciją apie Projekte dalyvavusias komandas (pavadinimai), surinktų EEĮ ir NB atliekų kiekį, išrenkama daugiausiai atliekų surinkusi komanda.
 4. Pasibaigus Projektui, komandos įvertinusios surinktų taškų skaičių bei prizų ir (ar) paslaugų poreikį išsirenka Nuostatų 14.1. punkte nurodytą (-us) partnerį (-ius), iš kurio (-ių) už surinktus taškus pageidauja gauti prekių ir (ar) paslaugų. Komanda gali išsirinkti vieną ar kelis Nuostatų 14.1. nurodytus partnerius, t.y. už surinktus taškus gali gauti prekių ir (ar) paslaugų iš kelių Projekto partnerių. Informaciją apie Projekto partnerį (-ius), iš kurio (-ių) už surinktus taškus komanda pageidauja gauti prekių ir (ar) paslaugų pateikia organizatoriams užpildant Nuostatų 2 priede pateiktą formą ir ją pateikiant raštu – Riovonių g. 2A, Vilnius arba elektroniniu paštu info@mesrusiuojam.lt iki 2015 m. spalio 15 d. Organizatoriai per 5 darbo dienas iš SKM komandų gautą informaciją perduoda Nuostatų 14.1. punkte nurodytam (-iems) partneriui (-iams). Praėjus 5 darbo dienoms nuo Nuostatų 2 priedo pateikimo organizatoriams, komandos kreipiasi į pasirinktą (-us) Projekto partnerį (-ius) ir už Nuostatų 2 priede nurodytą taškų sumą išsirenka prekių ir (ar) paslaugų. Tikslesnė informacija apie prizų atsiėmimą (kontaktinius asmenis, prizus, prizų perdavimo būdus ir pan.) iš Nuostatų 14.1. punkte nurodyto (-ų) Projekto partnerio (-ių) bus pateikta visiems Projekto dalyviams Projekto metu.
 5. Komandoms surinkus vienodą EEĮ ir NB atliekų kiekį Projekto 14.2. punkte nurodyto prizo laimėtojai nustatomi burtų keliu.
 6. Nustatant prizo, skirto komandai laimėtoją – komandą peržiūrimi komandų surinkti atliekų kiekiai ir išrenkama daugiausiai atliekų pridavusi SKM komanda (14.2. punkte nurodyti prizas).

 VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Papildoma informacija teikiama tel. 8 (5) 206 0901, mob. tel. 8 684 03849, el. paštu julius@atc.lt.
 2. Visa informacija susijusi su Projektu skelbiama Projekto internetinėje svetainėje – mesrusiuojam.lt.
 3. Projekto organizatoriai gali įsteigti papildomus prizus ir (ar) atsiradus papildomoms, Projekto pradžioje nenumatytoms aplinkybėms patikslinti Nuostatus.